3. september 2015 var det årsmøte i Norges kvinnelobby. IKFF var representert. Norges kvinnelobby ble dannet i 2014 med sterkt påtrykk fra Svensk kvinnelobby i forkant av Nordisk Forum 2014. Konferansen i Malmö 2014 ville overlevere et sluttdokument til de nordiske regjeringene og da var det viktig at Norge hadde en paraplyorganisasjon for kvinneorganisasjoner som arbeider med norske forhold.

Forut for årsmøte hadde Norges kvinnelobby invitert til ettermiddagsseminar om:

FN-systemet og hvordan konvensjoner kan brukes i kvinneorganisasjonenes arbeid for kvinners rettigheter?

Torild Skard: «Kvinner i FN og FN for kvinner. Fra menneske-rettighetserklæringen til kvinnekonvensjonen og Beijing-plattformen.»
Vibeke Blaker Strand: «Kvinnekonvensjonen i norsk rett»
Guri Hestflått fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). «Hvordan følges kvinnekonvensjonen opp i Norge?»
Frøydis Patursson fra JURK: «Skyggerapportering»

Alle disse kvinnene viste at vi i Norge har på kort tid kommet langt i likestillingsarbeid, men som tilhører satt jeg igjen med en tanke om at vi har byråkratisert likestillingen, gjemt den i departementer og at den ikke er like godt forankret i folks bevissthet. Alle de tre som fortale om hvordan likestillingsarbeidet i Norge fungerte kunne fortelle at det ikke er tilstrekkelig ressurser og sanksjoneringsmuligheter til å følge opp det regelverket og de lovene vi har.

Et eksempel: I saken «Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – hevet botidskrav for permanent oppholdstillatelse mv. – endringer i statsborgerloven» viser ombudet i sin utreding hvordan dette vil ramme de svakeste. De råder regjeringen til å trekke forslaget. De fra ombudet som var tilstede på møtet håpet at dette ville føre frem. De uttrykket også skepsis til den samkjøringen av likestilling og diskriminerings lovgivningen som nå er på trappene. Likestillingen som gjelder alle kvinner og menn kan fort bli likestilt med diskriminering som kun gjelder en mindre gruppe. Å sette disse gruppene opp mot hverandre er heller ikke ønskelig.

Elisabeth Kristiansen
IKFF, Oslo og omland

BLD snakker ut

Guri Hestflått fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). «Hvordan følges kvinnekonvensjonen opp i Norge? Foto E. Kristiansen

Årsmøte i Norges kvinnelobby valgte følgende styre:
Styreleder: Margunn Bjørnholt (NKF)
Styremedlemmer: Fakhra Salimi (MIRA), Sara Eline Grønvold (Jurk), og Helene Langsether (Krisesentersekretariatet).
Følgende virksomhetsplanble lagt frem;

Norges Kvinnelobby
Virksomhetsplan 2015/2016 – Overordnede satsinger

Organisering av kvinnebevegelsen
Norges kvinnelobby skal styrke kvinnebevegelsens samlede gjennomslagskraft og medlemsorganisasjonene i samfunnet, gjennom systematisk dialog med politikere og beslutningstakere. Samarbeidet mellom medlemsorganisasjonene videreutvikles både generelt og gjennom felles satsinger og prosjekter på sentrale kvinnepolitiske områder. Vi legger særlig vekt på å treffe kvinner flest, vårt mål er å gjøre kvinner her hjemme i stand til å forstå og ta i bruk kvinnekonvensjonen. Inspirere andre grasrot kvinneorganisasjoner til å være med å bygge Kvinnelobbyen videre. Stimulere organisasjonenes arbeid for involvere og styrke ungdommers engasjement i likestilling og kvinners rettigheter.

Kvinnekonvensjonen og Beijing Platform for Action
Utgangspunktet for Norges Kvinnelobbys virksomhet er FNs Kvinnekonvensjon og Handlingsplanen fra Beijing. Det er viktig at kvinnebevegelsens organisasjoner samarbeider om å gjøre dokumentene kjent og bruker dem som grunnlag for vårt arbeid. Arbeidet med oppfølging og håndheving av Norges forpliktelser i Norge utfra FNs kvinnekonvensjon og gjennomføringen av Beijing-plattformen videreutvikles og utvides.

I 2015 og 2016 vil dette arbeidet videreføres gjennom informasjon og kapasitetsbygging om Kvinnekonvensjonen, samt videre oppfølging av norske myndigheters oppfølging av FNs Kvinnekomités anbefalinger til Norge.

Vold mot kvinner
Vi skal fremme, støtte og synliggjøre medlemsorganisasjonenes arbeid mot seksuell trakassering og vold mot kvinner.

FNs kvinnekommisjonsmøte
Norges kvinnelobby deltar i den norske offisielle delegasjonen som representant for kvinneorganisasjoner som arbeider for kvinners menneskerettigheter i Norge. Norges kvinnelobby deltok i den norske delegasjonen i 2015 og arrangerte også eget møte i New York om kvinneorganisasjonenes rolle i demokratiet i forbindelse med CSW.

European Women’s Lobby (EWL)
Norges kvinnelobby vil melde seg inn og delta i EWL for slik å fremme  felles saker for kvinner i Europa, samt bidra, sammen med andre nordiske land til å påvirke likestillingspolitikken i Europa og styrke det nordiske perspektivet i den europeiske kvinnebevegelsen.

Informasjon om kvinnekonvensjonen og Beijing-plattformen i Norge
Norges kvinnelobby skal bidra til kapasitetsbygging og informasjon, slik at kvinnebevegelsen i Norge øker sin kompetanse og kunnskap om FNs kvinnekonvensjon og i større grad  kan anvende denne i sitt arbeid med kvinner rettigheter i Norge.

Kjønnsbudsjettering
Norges kvinnelobby vil arbeide for kapasitetsbygging og gjennomføring av kjønnsbudsjettering nasjonalt og lokalt. Økonomi, herunder gransking av konsekvensene for kvinner av offentlige budsjetter, er ett av de tolv punktene i Beijing-plattformen, og blant de punktene som i liten grad har blitt implementert i Norge.

«Women’s empowerment and it’s link to sustainable development»

blir tema for FNs kvinnekommisjonsmøte i 2016. Det er også tema for UN Women’s siste rapport Progress of the World’s Women.

Oppgaver 2015/16
Arbeidet med å bygge opp organisasjonen fortsetter, herunder etablere sekretariat og profilering, oppbygging av nettside og bruk av sosiale medier og utforme mandat og aktivitet i dialog med medlemsorganisasjonene

Kvinnekonvensjonen
Vi vil arrangere et møte, samt utarbeide materiell for å informere om Kvinnekonvensjonen, slik at den i større grad blir kjent og anvendt i analyser av politikk og virkemidler.

Koordinere og ferdigstille CEDAW skyggerapport sammen med våre medlemsorgansiner.

Arrangere møter om Norges oppfølging av CEDAW.
Commission on the Status of Women
Norges kvinnelobby vil delta på FNs kvinnekommisjonsmøte som del av den norske offisielle delegasjonen. Vi skal søke penger fra BLD om å delta med to representanter (en fra styret og en representant fra en annen medlemsorganisasjon), samtidig som vi melder oss på delegasjonen. Ved avslag på søknad skal vi følge opp med klage og pressemelding. Om Kvinnelobbyen får til deltakelse på CSW skal det arrangeres et side-event.

Ordinært årsmøte
Årsmøte avholdes i september 2016.

Kvinner og økonomi, kjønnsbudsjettering
Norges kvinnelobby vil bidra til kompetansebygging innen kjønnsbudsjettering i Norge gjennom å arrangere kurs samt utvikle en håndbok i gransking av offentlige budsjetter og budsjettprosesser utfra et kjønnsperspektiv.

European Women’s Lobby (EWL)
Delta på møter European Women’s Lobby og nordiske kvinneorganisasjoner.

Informasjon, nettside og profil
Utvikle og distribuere materiell og utvikle  og drifte nettside, sosiale medier.

Økonomi
Aktivitetsplanen er avhengig av at Norges kvinnelobby blir sikret finansiering. Vi søker om at Norges kvinnelobby får midler til drift fra og med 2016.

Rekruttering
For å styrke Norges kvinnelobby skal vi jobbe for å få flere kvinnepolitiske medlemsorganisasjoner.

Samarbeid mellom medlemsorganisasjonene
Styret skal ta initiativ til to felles møter der medlemsorganisasjonene kan invitere sine medlemmer.
Norges kvinnelobby skal delta på Arendalsuka med stand og møte. Medlemsorganisasjonene oppfordres til å markere seg sjølv og Lobbyen på standen.

Fremlagt  årsmøte 3. september 2015

 

T._Skard_om_FN

Hvorfor er IKFF som fredsorganisasjon opptatt av likestilling?
Norge er i dag representert med styrker i 10 konfliktområder. Vi bidrar med råd og personell i et utall av steder som for tiden er sikkerhetsbelagt. Dette er områder hvor samfunn er oppløst i uoversiktlige langvarige kriger. Krigen gjør menn til soldater og kvinner til offer. Det er 70 år siden krigen tok slutt i Norge, men fortsatt er vi viklet inn i en verden hvor trusler om vold skal verne vår sikkerhet. Og et NATO-medlemskap som trekker oss inn i kriger som skulle vært løst på annet visFordi økt likestilling vil gi flere kvinner tid til å tenke på hvordan verden som styres av menn raseres i krig, konflikt og økonomisk utpining. Og om mulig våkne opp og ta ansvar for å endre denne utviklingen. Det er også en klar sammenheng mellom kvinners medbestemmelse og nivået av vold et samfunn utøver.

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *