IKFF avd. Innlandet., styret på besøk på Kvinnemuseet i Kongsvinger 24.09.20. Foran fra venstre Gullborg Rogstad, Kari Kobberød Brustad og Torill Heilevang. Bak fra venstre Inger Karin Røe Ødegård, Eli Hammer Eide, Kari Nes og Anne Lise Flobakk.

Bilder fra markering av Hiroshimadagen på Hamar 6. august 23

Fredspropaganda – en utstilling av fredsplakater fra 1904-2021

Utstillingen har vist plakater som er utgitt av politiske partier, fredsbevegelsen og ulike typer organisasjoner, og hvordan mange mennesker har lagt ned en stor arbeidsinnsats for fred og mot krig. Heldigvis er det mange som viderefører arbeidet og kjemper for fred og frihet. Det gir fremtidshåp i en dyster samtid preget av krig, økende militær opprustning, klimakrise, økende antall flyktninger, sult og fattigdom.

Utstillingen er laget av Stavanger-avdelingen av IKFF, i samarbeid med Sølvberget bibliotek og kulturhus.

Utstillingen ble åpnet av kulturhusleder Tor Rullestad og sto fram til 31. aug. Da gikk den videre til Fana kulturhus i Bergen

Sara Oust venneforening har fått egen nettside.

Sara Oust Venneforening har nå fått sin egen nettside under Vingelen kirke- og skolemuseum. Her vil dere finne mye interessant stoff om Sara Oust og haugianerbevegelsen. Siden finner du he

Sara Oust venneforening har som formål å utvikle interesse for og kunnskap om haugianerkvinnen Sara Oust. Vi ønsker å sette de verdiene og holdningene som hun og haugianerbevegelsen i Nord-Østerdal stod for inn i vår tid.

I vår tid kan Sara Oust (1778 – 1822) beskrives som en foregangskvinne når det gjelder både samfunnsmessige- og kvinnepolitiske forhold. Hun var fra Vingelen og var haugianernes leder i Nord-Østerdal. Sara omtales som kanskje den mest kjente og avholdte av pionerpredikantene i Norge. Hun fremstår som en modig kvinne med pågangsmot og integritet.

Saras verdier, egenskaper og holdninger representerer et ideal som på mange måter står i kontrast til vår tids fokus på individualisme og materielle verdier. Gode forbilder er viktig for identitet, interesse og motivasjon. Det har også betydning for engasjement når det gjelder utvikling av lokalsamfunnet, særlig med tanke på barn og ungdom.

Hvem er vi, og hva arbeider vi med?

Vi er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i november 2019 med et styre på fem personer. Venneforeningen formidler og aktualiserer kunnskap om Sara Oust og haugianerbevegelsen i Nord-Østerdal. Vi vil gjerne bidra og samarbeide med andre.

Eksempler på våre aktiviteter er:

• Temamøter, artikler og foredrag
• Fast utstilling i Vingelen kirke- og skolemuseum i samarbeid med
Anno museum
• Samarbeid med Vingelen skole og barnehage hvor historie og
nåtid knyttes sammen
• Utvikle samarbeid med videregående skoler knyttet til
entreprenørskapsarbeid

Her finner du nettsiden:

https://museainordosterdalen.no/sara-oust-venneforening

Fra årets 8.mars-tog i Hamar (2022)

FNs atomvåpenforbud tredde i kraft 22.januar.

Bilder fra markeringen i Hamar.

75 år siden bombene falt over Hiroshima og Nagasaki. Kampen mot atomvåpen er viktigere enn noen ganger før.

Les: Fred og frihet nr. 3/20 som handler om Hiroshimamarkeringen i Innlandet

Noen bilder fra markeringen på Hamar

Fredsmarsj ved Mjøsa 6. august

Lanterner sette på Mjøsa 6.august

Fredsmarsj ved Mjøsa II

fredsverksted 6.august

Hiroshimadagen, åpning v. ordfører Nils Røhne

Atomvåpen må forbys.

6. og 9.august var det 75 år siden USA slapp atombomber over Hiroshima og Nagasaki. Biskop Solveig Fiske i Hamar hadde dette debattinnlegget i Hamar arbeiderblad i forbindelse med markeringen av de to dagene. Les avisinnlegget her:

20200920135801

Aldri mer Hiroshima.

Eli Hammer og Kari Nes, styremedlemmer i IKFF hadde dette innlegget på trykk i Hamar arbeiderblad 6. august.  Les mer her:

20200920140100

«Samvittighet forbudt»

av Eli Hammer Eide

I Hamar Teater var det ordfører Nils A Røhne, Stange kommune – som åpnet Hiroshima-markeringen den 6.august. Røhne er med i Ordførere for fred, et globalt nettverk som ble initiert av ordføreren i Hiroshima.  Vi gjengir her noe av det han minnet oss om. Les mer under:

Samvittighet forbudt

Møte på Hamar om FN-resolusjon 1325 «Kvinner, fred og sikkerhet»

Åpent møte 22. oktober kl. 18.00 
Hva er de globale utfordringene – og hva er det som går rette veien?
Sted: Høgskolen i Hedmark, campus Hamar, auditorium 2

Bakgrunn

Kvinner er spesielt utsatt i – og i kjølvannet av – krig og konflikt. Tildelingen av Nobels fredspris i 2018 til  Daniel Mukwege og  Nadia Murad satte i særlig grad seksualisert vold som masseødeleggelses-våpen på dagsorden. 
FN-resolusjonen om Kvinner, fred og sikkerhet (SR 1325) tar opp spørsmålene om hvordan kvinner verden over må bli akseptert som mennesker og få delta på alle plan i samfunnet som  fullverdige borgere, også i og etter krig og konflikt.  For kvinner er ikke bare ofre, men også ressurser for å løse konflikter, skape fred og bygge opp igjen samfunn.

Møtet 22.oktober

  • Liss Schanke vil i sin innledning fokusere på positive utviklingstrekk i verden når det gjelder fred og sikkerhet – inkludert kvinners situasjon og deltakelse. 
 •  I Norge bor det mange kvinner med flyktningebakgrunn som har kjent manglende fred og sikkerhet på kroppen. Noen av dem blir med på møtet og deler sine erfaringer, også om hvordan det er for kvinner å medvirke/ bli hørt i landene de kommer fra. Hva kan de sjøl gjøre der – og her –  og hva kan norske kvinner gjøre? IKFF*medlem Torill Eide intervjuer dem
 • Spørsmål og diskusjon. Enkel servering.

Om hovedinnnlederen

Liss Schanke har lang erfaring fra nasjonalt og internasjonalt freds- og likestillingsarbeid.  Hun er nå i ledelsen for Norges Fredsråd og IKFF* –Internasjonal kvinneliga for fred og frihet.


Hva er FRED? 

Markering av FNs internasjonale fredsdag

Tid: 21.09.2019- 27.09.2019

Sted: Hamar bibliotek, barneavdelingen.

                                                      

         Åpning av fredsutstilling
Gjennom bilder og ord deler barn og unge ved MiniPicasso kunst- og kulturskole i Hamar noen av sine tanker om fred. 

         Tegneaktiviteter 
Lag din egen fredsdue.   
Du kan få med fredsdua hjem, eller vi kan henge den opp på utstillingen.

                            

Arr. Internasjonal kvinneliga for fred og frihet /IKFF- WILPF Norge, avd. Hedmark/Oppland, i samarbeid med MiniPicasso kunst- og kulturskole og Hamar bibliotek. 


26. september, markering av FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen på Hamar!

Sammen med lokale grupper av Nei til atomvåpen og Bestemødre for fred delte vår IKFF avd. budskapet med banner og flygeblad og samlet inn over 100 underskrifter ble samlet inn!


Miljø og militæret 

Vår tids klimaversting!

Med bakgrunn i den norske miljøinformasjonsloven stilte mange spørsmål om omfanget av NATO-øvelsen CO2-utslipp, både i for-og etterkant av denne øvelsen. Trident Juncture 2018 som ble avholdt til lands og til vanns i store deler av Norge høsten 2018. 50 000 soldater fra 29 land deltok. 10 000 ulike typer kjøretøy ble brukt, ca 150 fly, 70 helikoptre og 65 skip. 

Bystyrerepresentant Ivar Johansen (Oslo bystyre) informerer om dette i sin blogg 28.juli i.å Forsvarets offisielle svar på spørsmålet var CO2 utslipps-tall basert på øvelsens drivstoff-forbruk. Flyøvelsene medførte utslipp på 53 118 tonn CO2 og landaktivitetene utgjorde 20 412 tonn CO2.  Tilsammen 73 530 tonn CO2 utslipp. Dette er like store CO2 utslipp som 9000 nordmenn samlet slipper ut i løpet av et helt år.

Det er sjelden, om noen gang, at vi får informasjon om militærets rolle i miljøspørsmålet. Likeså innvirkningen som hav- og landbasert varetransport har i denne sammenhengen. Derimot blir vi som enkeltindivider stadig minnet på hvor mye SKAM hver enkelt av oss bør føle hvis, eller når vi flyr, kjører bil, spiser kjøtt, o.s.v. Det er riktig at hver nordmann slipper ut rundt 8,4 tonn CO2 årlig som er langt over det globale gjennomsnittet på 4,8 tonn. Det har vi alle et ansvar for å gjøre noe med.

MEN dersom påføring av skyld og skam har til hensikt å endre/bedre atferd og holdning, burde først og fremst KLIMAVERSTINGENE – Militæret, hav- og landbasert transport – påføres SKAMFØLELSE!


Trident Juncture – fra mitt ”point of view”

Av: Inger Karin Røe Ødegård, IKFF Hedmark & Oppland

Fra 25. oktober til 7. november arrangeres feltdelen av NATO-øvelsen Trident Juncture i Norge. Øvelsen vil i hovedsak foregå i Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland. Innbyggerne er blitt orientert om at det vil være ”åpen krig” i området mellom Åkrestrømmen (Rendalen i Hedmark) og Haltdalen i Sør-Trøndelag i denne perioden. Kampsoner etableres i bygdelagene mellom disse ytterpunktene.

Hva kan konsekvensene for folk og fe bli?

Sist gang NATO hadde såkalt ”øvelse” i Norge, var i 2014. Da var størrelse og omfang uten sammenligning i forhold til Trident Juncture. Rapportering på skadeomfang fra bl.a. bønder var imidlertid meget stor. Stridsvogner ødela dyrket mark som de ikke fikk tilstrekkelig økonomisk erstatning for, og som det tok lang tid å gjenopprette. Leder for Bondelaget i Hedmark, Erling Aas-Eng uttaler frykt for at dette nå vil skje igjen, også fordi det foregår på en tid av året det ikke er tele i bakken.

Miljøoffiser i Forsvaret, Marianne Bø, bekrefter at årets øvelse vil gi forventede skader på flere områder som for eksempel dyrket mark, skog, utmark, husdyr som blir stresset av støy, idrettsanlegg, veier, kraft- og teleinstallasjoner, skader på biler, og lignende.

Hva med barn og ungdoms oppfatning/læring av dette? Det sier offiseren ingenting om.

Vi er mange som hever stemmene høyt MOT krigslekene og pengesluket Trident Juncture medfører. SV og Rødt er de eneste politiske partiene som slutter seg til protestene, og blir av den grunn betegnet som å ha ”mangelfulle kunnskaper og at de faller for billig, Natofiendtlig retorikk” (forsvarspolitisk talsmann for Høyre, Hårek Elvenes i Klassekampen 18.09.2018). Når samme talsmann hevder at øvelsen er defensiv og ikke har noe med krigsretorikk eller militarisme å gjøre, virker det lite samsvarende med hva folk i berørte områder får beskjed om å være forberedt på. Sammen med de to partiene er vi i tillegg bekymret for øvelsens bidrag til økt spenning og militarisering av konflikten mellom Norge og Russland. Statsministeren derimot, deler ikke bekymringen – hun mener russerne helt sikkert kommer til å uttale seg mye om dette, men …det er bare en del av den russiske propagandaen!

Vi har grunn for å frykte at Trident Juncture
KOMMER TIL Å GJØRE SKADE BÅDE PÅ FOLK OG FE….OG SANNSYNLIG SAMSPILLET MED NABOEN I ØST.


Aktiviteter i IKFF Hedmark & Oppland i 2018:

Store områder i våre to fylker er sterkt berørt av NATO-øvelsen Trident Juncture, som for alvor starter 25. oktober. Derfor er motstand mot NATO-øvelsen en hovedaktivitet i Hedmark/Oppland-avdelingen i høst. Vi tar også opp arbeidet for et atomvåpenforbud, og vi samarbeider med Likestillingssenteret og biblioteket på Hamar om arrangement under internasjonal uke.

Nei til Trident Juncture

  • Stand i Hamar 1. september i samarbeid med Bestemødre for fred. Vi delte ut brosjyren «JA til fredsøvelser – NEI til NATO-krigsøvelsen Trident Juncture»
  • Oppslag i Hamar Arbeiderblad v/Eli Hammer Eide
  • Hele høsten: Vi fortsetter å dele ut brosjyrer.

Forbud mot atomvåpen og nedrustning

 • Onsdag 26. september – på FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen – var det møte på Nansenskolen på Lillehammer. Temaet var «Krig eller klode? På tide å mobilisere for fred!» Innledninger ved Sara Nes, leder i Nei til Atomvåpen og Margrethe Tingstad, visepresident i WILPF. Dette var et arrangement i regi av Bestemødre for fred Lillehammer og Hamar i samarbeid med IKFF Hedmark/Oppland.
 • Lørdag 6. oktober er det medlemsmøte der vi ser vandreutstillingen Peace at Work fra Nobels Fredssenter som nå vises i kulturhuset på Hamar. Utstillingen viser foto med høydepunktene fra alle fredsprisutstillingene fra 2005 til 2016. Diskusjon og fredskafé.
 • Onsdag 24. oktober – på FN-dagen – har Kari Nes foredrag i Brumunddal Y’s Men’s Club: «The world is overarmed – peace is underfunded» (Ban-Ki-Moon). Hvordan arbeide for fred i dag? Om IKFF.

Fredskultur

 • Tirsdag 2. oktober arrangeres en sofasamtale om HATPRAT på Hamar kulturhus. Forfatter og scenekunstner Camara Lundestad Joof og foredragsholder Phung Hang samtaler om hatprat, utenforskap, identitet og tilhørighet. Arrangører er Hamar bibliotek, Likestillingssenteret, og IKFF Hedmark/Oppland.

GRATULERER MED FREDSPRISEN!

Fredag 6. oktober ble det bekjentgjort at Nobels fredspris 2017 tildeles ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, … for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen… slik det blant annet står i Nobelkomiteens begrunnelse.

Bilde fra kafetreffet: fra høyre; Marit Ouren, Kari R Dale, Toril Heilevang, Kari Vibeke Jemer, Gullborg Rogstad, Kari Nes, Julia Frohe, Eli Hammer Eide

Begeistringen over tildelingen er enorm verden over, også her på Hamar kom begeistringen til uttrykk med treff på stam-/fredskaféen Tante Gerda sist lørdag, der 8 fredskvinner valgte å hylle pristildelingen sammen!

Fredskvinnene benyttet også anledningen til å dele ut informasjon og gjøre kjent budskapet om fredsprisen til dem som stoppet opp og ville vite om tildelingen, og om det utrettelige og banebrytende arbeidet ICAN står for.

Det er livsviktig å bekjempe atomvåpen og å påpeke de humanitære og miljøødeleggende katastrofene som følge av slike våpen, og ikke minst få verdens stater til å forplikte seg til samarbeid for å forby verdens atomvåpen.

Prisen er også en støtte til folk flest, til oss alle, verden over, som på ingen måte ber om beskyttelse av slike ødeleggende våpen! Det er også en sterk oppfordring til atommaktene om å starte prosessen med å avskaffe atomvåpen, og til Norge om å støtte FN-vedtaket om forbud mot atomvåpen, noe de ikke gjør pr. i dag!

Med vennlig hilsen

fredskvinnene i avd. Hedmark/Oppland


Aktiviteter i IKFF Hedmark/Oppland VÅR 2017

15. februar – Årsmøte og medlemsmøte

4. mars lørdagskafé

8. mars – vi har stand med presentasjon av WILPF Norge

KFUK- kvinnegruppe, Hamar – K-forum og Bokbad med  historiker og forfatter Aino Basso,

Tematikk: unge kvinners oppvekst og opplevelser før og nå – deres utsettelse for stor urett, annerledesgjøring eller overgrep.

18. mars – loppemarked i Grevskapet, Stange bibliotek med stand og kafe

BESTEMØDRE FOR FRED

Gruppen er kommet godt igang her i Hamarområdet! Vi har ofte felles kafétreff på vår fredskafé Tante Gerda i Hamar, og med utdeling av løpesedler i gatene.

På bildet fra lørdag, 4. februar, IKFF-ere og BfF-ere med nysydde BfF-forklær:

Eli, Eli-Anne, Torill, Kari, Anne, Jorunn


Aktiviteter høst 2016

Internasjonale Hamar oktober 2016

Internasjonale Hamar har et tverrkulturelt og mangfoldig program, presentert av mange lag, foreninger, menigheter og offentlige instanser.

IKFF hadde i samarbeid med Høgskolen, Hamar foredrag om fredskonferansen i Berlin Disarm! For a Climate of Peace

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *