Vedtekter for Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF/WILPF) (vedtatt på landsmøtet 3.april 2022)

§ 1. Navn

WILPF Norge er den norske seksjonen av Women International League for Peace and Freedom (WILPF). I dagligtale betegnes organisasjonen IKFF – Internasjonal kvinneliga for fred og frihet.

§ 2. Formål og prinsipper

IKFF er en feministisk organisasjon som skal samle kvinner i Norge med ulike politiske og ideologiske oppfatninger for å arbeide med, og bidra til å avskaffe politiske, sosiale, økonomiske og psykologiske årsaker til krig. IKFF skal arbeide for en rettferdig fred i et økologisk bærekraftig samfunn.

IKFFs hovedmål er

 • å fremme varig, rettferdig og bærekraftig fred
 • å forhindre krig
 • å få erstattet vold med ikkevold og dialog i alle konflikter
 • å få styrket FNs organer
 • å skape økt respekt for folkerettslige institusjoner
 • å komme fram til en internasjonal økonomisk orden basert på alle folks behov,ikke på profitt og privilegierIKFF mener at disse målene bare kan oppnås i samfunn som ikke driver undertrykking og terror. IKFFs oppgave er derfor å bidra til sosial endring som fører til samfunnsformer der sosial, økonomisk og politisk likeverd for alle er sikret, uten diskriminering på basis av kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller andre diskriminerende forhold. Arbeidet i alle seksjoner av WILPF er basert på disse mål og prinsipper, og på vedtak av WILPFs kongress og internasjonale hovedstyre.

  § 3. Medlemskap

  Enhver kvinne som er enig i IKFFs formål kan bli medlem med fulle rettigheter. Ungdom under 18 år og menn kan være støttemedlemmer.

  § 4. Oppbygging

  IKFF er den norske seksjonen av WILPF. IKFF kan ha avdelinger i hele landet med minst 5 medlemmer. Etablering av avdeling skal godkjennes av landsstyret. På steder uten avdeling er medlemmene direkte tilsluttet IKFF nasjonalt.

§ 5. Landsstyret

IKFF ledes av et landsstyre bestående av leder og 1 fast representant og 1 inntil 2 vararepresentanter fra hver avdeling, innstilt av avdelingene. Vararepresentantene har møterett på alle landsstyremøter. I tillegg kan landsstyret ha inntil 3 faste medlemmer med hver sin vararepresentant, som gjerne kan være kontaktpersoner for spesifikke tiltaksområder.

Landsstyret ledes av en ledergruppe bestående av leder, nestleder, og ytterligere 2 medlemmer som ivaretar ansvaret for økonomi og informasjon. Kandidater til disse rollene skal være avtalt av valgkomiteen før landsmøte går til valg.

Landsstyret velger redaktør for medlemsbladet Fred og Frihet. Redaksjonen settes i ettertid sammen av valgt redaktør.

Faste medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen med adgang til gjenvalg. Kontinuitet sikres ved at halvparten av medlemmene og varamedlemmene er på valg annet hvert år.

Leder velges for 2 år om gangen med adgang til gjenvalg. Øvrige medlemmer i ledergruppen velges for 2 år om gangen med adgang til gjenvalg.

Landsstyret er vedtaksført når minst 2/3 deler av styremedlemmene er til stede. Medlemmer utenom landsstyret som har definerte oppgaver for organisasjonen, innkalles til møter når deres arbeidsoppgave er på dagsorden. Disse har ikke stemmerett. Senatsmedlemmer har møterett uten stemmerett i landsstyret, likeså redaktør for Fred og Frihet og medlem av det internasjonale hovedstyret.

§ 6. Arbeid i paraplyorganisasjoner

IKFF er representert i flere organisasjoner hvor det betales medlemskontingent. Landsstyret velger representanter til organisasjonene internt blant styremedlemmer, eller blant medlemmene generelt. Landsstyret utarbeider mandat for representasjon og regler for rapportering, og holder representantene orientert om landsstyrets vedtak.

§ 7. Internasjonalt arbeid

Landsstyret er bindeledd mellom IKFF og WILPF sentralt, og med europeiske og nordiske seksjoner. Landsstyret oppnevner representanter i et internasjonalt utvalg som ledes av ett medlem i landsstyret som har møterett i ledergruppen.

§ 8. Landsmøtet

Landsmøte holdes hvert år innen utgangen av april og kunngjøres senest to måneder på forhånd. Hver avdeling er representert med en delegat med stemmerett for hvert sjette

medlem i avdelingen, opp til 10 delegater. Kontaktpersoner som er medlem på steder uten avdeling, kan møte på landsmøtet som delegat med stemmerett. Medlemmer av landsstyret har stemmerett, selv om de ikke er delegater fra sin avdeling. Alle medlemmer kan delta på landsmøtet som observatører med tale- og forslagsrett. Forslag til landsmøtet må sendes inn 6 uker på forhånd. Alle medlemmer kan fremme forslag til behandling på landsmøtet. Landsmøtet behandler

.

 • Årsberetning og reviderte regnskaper fra landsstyret
 • Årsberetninger fra avdelingene
 • Innkomne forslag, eventuelt også forslag fremsatt under selve møtet
 • Arbeidsprogram for neste landsmøteperiode knyttet til den 3-årige nasjonalehandlingsplanen
 • Valg av leder
 • Velg av landsstyremedlemmer og varamedlemmer, valg av ledergruppe(nestleder, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig).
 • Valg av revisor for ett år om gangen med adgang til gjenvalg
 • Valg av valgkomité til neste landsmøte
 • Oppnevning av senatsmedlemmer etter forslag fra avdelingene 1
 • Fastsetting av medlemskontingent

§ 9. Hastebehandling av saker som hører under landsmøtet

Ekstraordinært landsmøte kan kalles sammen når enten landsstyret eller et flertall av styrene for avdelingene ønsker det. Hvis saker som hører under landsmøtet må avgjøres før dette kan holdes, avgjøres de av landsstyret etter uttalelse fra avdelingene. Sakene refereres for første landsmøte.

§ 10. Avdelingene

Innen rammen av IKFFs formål, prinsipper og vedtekter er avdelingene selvstendige i egne saker. Avdelingene kan velge å organisere seg etter samme struktur som sentral ledelse med et styre og arbeidsutvalg.

Hver avdeling skal være representert i landsstyret med en fast representant og personlig vara. Representantene innstilles til valg på landsmøtet av avdelingens styre.

Sentrale oppgaver gitt av ledergruppen/ landsstyret, organiseres og gjennomføres etter avdelingens kapasitet og kompetanse.

Avdelingene utarbeider og gjennomfører årlig lokal arbeidsplan som bygger på nasjonal 3- årig handlingsplan.

1 Landsmøtet 2019 besluttet å opprette et senat i WILPF Norge bestående av medlemmer som har vært aktive i organisasjonen gjennom 30 til 60 år. Deres kompetanse er av meget stor verdi for organisasjonens arbeid i dag. Det er derfor viktig å holde kontakten med disse medlemmene, gi informasjon, gi muligheten til å delta i møter og diskusjoner, til å utføre ad hoc oppgaver – uten å måtte binde seg til å ha faste ordinære tillitsverv.

Kontingent betales inn sentralt. 2/3 av kontingenten tilfaller IKFF sentralt, 1/3 til avdelingene. Landsstyret er ansvarlig for IKFFs kontingent til WILPF Internasjonalt. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 11. Stemmeregler

Endringer i IKFFs vedtekter krever 2/3 flertall av landsmøtedelegatene. Alle andre vedtak gjøres med vanlig flertall.

§ 12. Oppløsning og omdanning

Dersom en avdeling oppløses, tilfaller avdelingens midler landsstyret. Vedtak om oppløsning eller omdanning av landsstyret kan bare fattes på landsmøtet etter at alle avdelingenes styrer har uttalt seg. I tilfelle IKFF oppløses, tilfaller seksjonens midler WILPF.