§ 1. Navn

WILPF Norge – Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – Norge.
Norsk seksjon av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) er en del av Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF).

§ 2. Formål og prinsipper

WILPF NORGE skal samle kvinner i Norge med ulike politiske og ideologiske oppfatninger for å arbeide med, gjøre kjent, og bidra til å avskaffe politiske, sosiale, økonomiske og psykologiske årsaker til krig, og for å arbeide for en konstruktiv fred i et økologisk bærekraftig samfunn.

WILPF Norges hovedmål er

 • å forhindre krig
 • å få erstattet vold med ikkevold i alle konflikter
 • å få styrket FNs organer
 • å skape økt respekt for folkerettslige institusjoner
 • å komme fram til en internasjonal økonomisk orden basert på alle folks behov, ikke på profitt og privilegier

WILPF NORGE mener at disse målene bare kan oppnås og at varig og realistisk fred bare kan eksistere i samfunn som ikke driver undertrykking og terror. WILPF Norges oppgave er derfor å bidra til sosial endring som fører til samfunnsformer der sosial, økonomisk og politisk likeverd for alle er sikret, uten diskriminering på basis av kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller andre forhold. Arbeidet i alle nasjonale seksjoner av WILPF er basert på disse mål og prinsipper og på vedtak av WILPFs kongress og internasjonale hovedstyre.

§ 3. Medlemskap

Enhver kvinne som er enig i WILPF Norges formål kan bli medlem. Ungdom under 18 år og menn kan være støttemedlemmer.

§ 4. Oppbygging

Norsk seksjon av WILPF er et landsforbund med lokale avdelinger med minst 3 medlemmer. På steder uten lokalavdelinger er medlemmene direkte tilsluttet landsforbundet.

§ 5. Landsstyret

Landsforbundet ledes av et landsstyre på 7 medlemmer og inntil 7 varamedlemmer og av lederne for lokalavdelingene eller representanter for disse. Landsforbundet velger en ledelse bestående av leder og nestleder eller en ledergruppe på inntil fire personer, og ingen av disse kan samtidig være leder av en lokalavdeling. Tre og fire styremedlemmer står vekselvis på valg. Landsstyret utpeker redaktøren for medlemsbladet, redaksjonskomite og funksjonene som kasserer, referent etc. Landsstyret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er tilstede. Æresmedlemmer, redaktøren av medlemsbladet og medlem av det internasjonale hovedstyret kan møte i landsstyret uten stemmerett, dersom de ikke er medlemmer av landsstyret. Landsstyret kan innkalle andre medlemmer av WILPF Norge som rådgivere uten stemmerett.

§ 6. Samarbeid med det internasjonale hovedstyretSammen med den norske seksjonens medlemmer er landsstyret bindeledd mellom WILPF Norge og WILPF International.

§ 7. Landsmøtet

Landsmøte holdes hvert år innen utgangen av august og kunngjøres senest to måneder på forhånd. Hver avdeling kan sende en delegat med stemmerett for hvert påbegynt 6-talls medlemmer i avdelingen, til og med 10 delegater. Kontaktmedlemmer på steder uten avdeling kan møte på landsmøtet som delegat med stemmerett. Dessuten har medlemmer av landsstyret stemmerett, dersom de ikke er delegater fra sin avdeling. Alle medlemmer kan delta på landsmøtet som observatører med tale- og forslagsrett. Forslag til landsmøtet må sendes inn 6 uker på forhånd. Alle medlemmer kan sette fram forslag til behandling på landsmøtet.

Landsmøtet behandler

 • Årsberetning og reviderte regnskaper fra landsstyret
 • Årsberetninger fra avdelingene
 • Innkomne forslag, eventuelt også forslag fremsatt under selve møtet
 • Arbeidsprogram for neste landsmøteperiode
 • Valg av landsleder for to år med adgang til gjenvalg to ganger
 • Valg av nestleder for to år med adgang til gjenvalg to ganger
 • Valg av øvrige medlemmer av landsstyret for to år av gangen med adgang til gjenvalg to ganger
 • Valg av varamedlemmer til landsstyret for ett år av gangen med adgang til gjenvalg to ganger
 • Valg av revisor for ett år om gangen med adgang til gjenvalg
 • Valg av et medlem og to varamedlemmer til WILPFs internasjonale hovedstyre med adgang til gjenvalg to ganger
 • Valg av valgkomité
 • Fastsetting av medlemskontingent

Ekstraordinært landsmøte kan kalles sammen når enten landsstyret eller et flertall av styrene for lokalavdelingene ønsker det.

§ 8. Hastebehandling av saker som hører under landsmøtet

Hvis saker som hører under landsmøtet må avgjøres før dette kan holdes, avgjøres de av landsstyret etter uttalelse fra avdelingene. Sakene refereres for første landsmøte.

§ 9. Avdelingene

Lokalavdelingenes lover må være i samsvar med WILPF Norges lover og godkjennes av landsstyret. Innen rammen av WILPF Norges formål og prinsipper er avdelingene selvstendige i egne saker. Saker som angår landsforbundet, f.eks. forslag om tilslutning til andre organisasjoner, må forelegges landsstyret til godkjenning. All kontingent betales inn sentralt. Kontingenten er fleksibel. 2/3 av kontingenten tilfaller landsforbundet, 1/3 avdelingene. Landsforbundet er ansvarlig for WILPF Norges kontingent til WILPF International. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 10. Stemmeregler

Endringer i WILPF Norges vedtekter krever 2/3 flertall av landsmøtedelegatene. Alle andre vedtak gjøres med vanlig flertall.

§ 11. Oppløsning og omdanning

Dersom en avdeling oppløses, tilfaller avdelingens midler landsforbundet. Vedtak om oppløsning eller omdanning av landsforbundet kan bare fattes på landsmøtet etter at alle avdelingenes styrer har uttalt seg. I tilfelle WILPF Norge oppløses, tilfaller seksjonens midler WILPF.

Oppdatert landsmøtet 2018