Bergen Fredsforum – Program høsten 2018


 

Honouring the Norwegian Painter and Pacifist on the International Day of Peace 2018

“Can art make a difference in the face of harsh realities, conflict and war? Can art – in all its forms – have a role in building sustainable peace?” asked Norway’s Ambassador, Hans Brattskar, upon welcoming 120 guests to the United Nations Library in Geneva to mark the International Day of Peace on 21 September 2018.

Les hele saken på: https://www.norway.no/en/missions/wto-un/norway-/latest-news/the-dream-of-peace/


Innlegg på møtet i Utenriksdepartement foran FNs 73. generalforsamling 17.09.2018

Mitt navn er Edel Havin Beukes. Jeg kommer fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet. WILPF er navnet internasjonalt.

Først vil vi takke for den støtte WILPF programmene får fra Utenriksdepartementet. Vi vil gjerne kommentere noen sider ved Norges prioriteringer om å bidra til fred og sikkerhet.

Departementet nevner bl.a. at Norge vil ta tak i de underliggende årsakene til konflikter og sier at freds-og forsoningsarbeidet er en viktig del av norsk utenrikspolitikk.

Det er viktig å se på både årsakene og virkningene av væpnede konflikter og krigføring.

Begrepet sikkerhet må ikke monopoliseres av den militære sektor i landene. Menneskenes sikkerhet sikres best ved tilgang til vann, mat, energi, helsestell, utdanning og jobb, bolig og fredelig samvær med andre, samt at naturgrunnlaget tas vare på.

Samfunnene må også bygge på en fredskultur uten voldsbruk.

Norge må nå komme etter å signere og ratifisere FNs konvensjon som forbyr atomvåpen.

Landene i NATO bør som medlem av den største militære supermakt i verden, innse at de har et ansvar for å starte en reell nedrustning og fremme dette i FN-systemet. Atommaktene har ikke startet å avvikle sine atomvåpen slik de lovet i Ikkespredningsavtalen.

Vi ønsker lykke til med arbeidet med at Norge skal bli medlem av Sikkerhetsrådet.

Vi ser fram til at Norge fremmer en feministisk og bærekraftig sikkerhetspolitikk der.

Takk for ordet.

IKFF vil takke for den støtte WILPF programmene får fra Utenriksdepartmentet. Prosjektene er Human Rights, Disarmament/Reaching Critical Will, Women, Peace and Security (Peacewomen.org) og Crises Response.

Til orientering: WILPF har også vært en viktig pådriver til prosjektet ICAN og flere WILPF medlemmer som arbeidet i ICAN , var her i Oslo for å motta Nobels fredspris bl.a. svenske Beatrice Fihn og og ikke minst Ray Acheson, ansvarlig for innholdet i programmet Reaching Critical Will, som er mye brukt både av NGOer og regjeringene.


 

Styremøte Forum september 2018

Av: Ingeborg Breines

Jeg deltok som IKFFs representant på styremøte i ForUM 12. september hvor det ble gjennomgått en rekke saker som rapporter (blant annet til Norad), regnskap, planer for 2019, opptak av nye medlemmer (Unicef, Norge), valg av nytt medlem til arbeidsutvalget og samarbeidsavtale med Together 2030 for å styrke internasjonalt samarbeid. ForUM har en tre-årig strategi, årlig plan skal vise hvordan strategien skal realiseres.

Klima

Innledningsvis presenterte Kristina fra sekretariatet ForUMs arbeid med klimaspørsmål. Hun minnet om at FNs medlemsland ble enige i Parisavtalen om å jobbe for at temperaturgjennomsnittet ikke går opp med mer enn 1 ½ – maks 2 – prosent. En svakhet med avtalen er at den ikke sier hvem som skal gjøre hva, men at landene skal melde hva de vil kutte. Det som er meldt inn innebærer imidlertid kun kutt i størrelsesorden 30% av det som må til for å nå målet. Man prøver nå å få til såkalte Paranoer (navn på konstruktiv dialog på Fidji) som en ”facilitating mecanism” hvor man håper at landene skal love mer.

Norge har lovet å kutte 40%. 25. oktober skal det avholdes en Paranoa i Norge for å kickstarte en debatt om hva Norge må gjøre.  Vi ligger dårlig an og spørsmålet er hva som ville være rettferdig fra vår side, gitt hva vi forurenser og den økonomiske kraft vi har. En svensk analyse sier at vi på det grunnlag bør kutte 430%!!! Men hva er mulig? Det forslås 53% + økning av klimafinansieringen. U-land vil ikke love noe uten å få støtte.

Jeg tok igjen opp spørsmålet om militær klima-  og miljøforurensing og forringing, også med referanse til det oppkommende krigspiller Trident Juncture, og vi fikk en viss diskusjon på det. Forsvarssektoren er som kjent ikke med i Parisavtalen, ei heller fly og skipping. Mye hemmelighold.

Bærekraftsmålene

ForUM konsentrerer sitt arbeid med bærekraftsmålene rundt de målene som det skal debatteres i New York og som Norge, som øvrige medlemsland, må rapportere om fremdriften av.

Neste år er det spesielt to bærekraftsmål som er av spesiell interesse for IKFF, bærekraftsmål 4 om utdanning og 16 om fredelige samfunn:

SDG 4.7 Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av en freds- og en ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.

SDG16 «Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.» 

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Derfor er mål 16 viet til å skape fredelige og inkluderende samfunn. Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester. I tillegg er det vanskelig å drive sterke statlige institusjoner under en konflikt. Når for eksempel rettsvesenet i et land fungerer dårlig, går det ut over menneskers rettssikkerhet. Svake institusjoner gjør det også vanskeligere å stoppe korrupsjon, bestikkelser og skatteunndragelser. Dette hemmer den økonomiske veksten i et land og frarøver mennesker retten til grunnleggende velferdstjenester. 

SDG 16.4 Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler samt bekjempe alle former for organisert kriminalitet.

Jeg har signalisert til styret i ForUM at IKFF er interessert i å bidra til at vi benytter anledningen til å prøve å sette disse spørsmålene skikkelig på dagsorden i Norge  – og kanskje også internasjonalt. Kanskje spørsmålet må opp på dagsorden på et styre/landsmøte for IKFF i høst?

Samstemthetsforum for bærekraftsmålene

Det første møtet i Samstemthetsforumet, etablert etter påtrykk fra ForUM ble avholdt tidlig i august. ForUM, som IKFF, ønsker at hele regjeringen – ikke bare UD – skal delta i arbeidet. Kirkens nødhjelp og Redd barna sitter der for ForUM.

Norge har egne mål for realiseringen av de 17 bærekraftsmålene, men har ingen plan – som Norden ellers. ForUM forslår en nordisk workshop. Trenger bredt samarbeid.

Freds- og våpeneksportgruppa

Etter påtrykk fra IKFF er nå fred tilbake i benevnelsen av denne gruppa, men det er relativt liten aktivitet i gruppa og dessverre har IKFF færre støttespillere eller interessenter nå når Norges Fredsråd har gått ut av styret. Det ble påpekt at det er lettest å få grupper til å fungere hvis de er knyttet opp mot internasjonale forhandlinger. Vi kunne bare konstatere at Jemen relatert våpeneksport fortsetter på tross av god innsats fra noen av ForUMs medlemmer. Det ble orientert om at ForUM har takket av fra styret i Arms Control International.

Diverse

Det ble orientert om OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og at man kan klage inn kompanier.

Arbeidet med Hacienda-filmene fortsetter. Fokuset ble noe snevrere enn vi hadde håpet. Det var også et betydelig tilbakeslag at Aftenposten trakk seg etter PFU-anklagen mot dem i en annen sak. Det betyr mer arbeid med markedsføring av filmene når de blir ferdigstilt.

Videre arbeid

Det kan være vanskelig for en liten organisasjon som IKFF å delta aktivt i alle ForUMs grupper. Noen ganger kan uttalelser kanskje bli for snevre fordi for få organisasjoner deltar i de ulike gruppene. Jeg foreslo at sekretariatet skulle sende innkallinger til alle grupper til alle, slik at de som vil kan bry seg. Det vil kunne gi gruppene en bredere basis – og gi medlemmene mulighet til å være involvert ut over de gruppene hvor man sitter mer permanent. Sekretariatet vil vurdere muligheten. Vi deltar vanligvis bare i den generelle SDG-gruppa (Sustainable Development Goals), i klimagruppa og i freds- og våpenhandlergruppa, mens vi kunne være interessert i også å følge med i matsikkerhetsgruppa og i cross-cutting temaer som finansiering.

26. september skal jeg møte for IKFF i styret i FN-sambandet. Mulige innspill mottas med glede.


 

IKFF Hedmark & Oppland

Aktiviteter i 2018:

Store områder i våre to fylker er sterkt berørt av NATO-øvelsen Trident Juncture, som for alvor starter 25. oktober (se eget innlegg om det her). Derfor er motstand mot NATO-øvelsen en hovedaktivitet i Hedmark/Oppland-avdelingen i høst. Vi tar også opp arbeidet for et atomvåpenforbud, og vi samarbeider med Likestillingssenteret og biblioteket på Hamar om arrangement under internasjonal uke.

Nei til Trident Juncture

 • Stand i Hamar 1. september i samarbeid med Bestemødre for fred. Vi delte ut brosjyren «JA til fredsøvelser – NEI til NATO-krigsøvelsen Trident Juncture»
 • Oppslag i Hamar Arbeiderblad v/Eli Hammer Eide
 • Hele høsten: Vi fortsetter å dele ut brosjyrer.

Forbud mot atomvåpen og nedrustning

 • Onsdag 26. september – på FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen – var det møte på Nansenskolen på Lillehammer. Temaet var «Krig eller klode? På tide å mobilisere for fred!» Innledninger ved Sara Nes, leder i Nei til Atomvåpen og Margrethe Tingstad, visepresident i WILPF. Dette var et arrangement i regi av Bestemødre for fred Lillehammer og Hamar i samarbeid med IKFF Hedmark/Oppland.
 • Lørdag 6. oktober er det medlemsmøte der vi ser vandreutstillingen Peace at Work fra Nobels Fredssenter som nå vises i kulturhuset på Hamar. Utstillingen viser foto med høydepunktene fra alle fredsprisutstillingene fra 2005 til 2016. Diskusjon og fredskafé.
 • Onsdag 24. oktober – på FN-dagen – har Kari Nes foredrag i Brumunddal Y’s Men’s Club: «The world is overarmed – peace is underfunded» (Ban-Ki-Moon). Hvordan arbeide for fred i dag? Om IKFF.

Fredskultur

 • Tirsdag 2. oktober arrangeres en sofasamtale om HATPRAT på Hamar kulturhus. Forfatter og scenekunstner Camara Lundestad Joof og foredragsholder Phung Hang samtaler om hatprat, utenforskap, identitet og tilhørighet. Arrangører er Hamar bibliotek, Likestillingssenteret, og IKFF Hedmark/Oppland.

 


 

IKFF Sandnes

Planlagte aktiviteter høsten 2018:

 • 13. oktober: Arrangement i Sandnes sentrum.
 • 16. oktober: Bokbad på Sandnes bibliotek om Dag Hoels bok «Fred er ei det beste».

Gjennomførte aktiviteter i 2018:

 • Medlemsmøter den andre mandagen hver måned. I forkant av hvert medlemsmøte har avdelingen hatt lesesirkel om boka «Sikkerhetspolitiske veivalg».
 • Sammen med Bestemødre for fred har IKFF-medlemmer har delt ut løpesedler om militarisering og NATO-øvelsen Trident Juncture sentralt i Sandndes, Gjesdal, Bryne og Time kommune.
 • Ved Kvekernes 200-årsmarkering i Sølvberget, Stavanger, hyllet IKFF Sandnes vår trofaste samarbeidsparter ved tilstedeværelse og utdeling av løpesedler.
 • IKFF-medlem Heidi Bjerga holdt interpellasjon i Sandnes bystyre. Bjerga har fått Sandnes med i «Ordførere for Fred»
 • IKFF Sandnes deltok i 8. mars-markeringen i Sandnes andre år på rad
 • Leder Gro Eriksen og styremedlem Ingegerd Austbø har fått på trykk utdyping av våre kjernesaker i engasjerte leserbrev både i lokale og regionale aviser.
 • På sommermøtet holdt Margot Bratteteig og Richard Conrad foredraget «Hvorfor velger vi fiendskap? Med vekt på vårt forhold til Russland».