Ny brosjyre om uranets kretsløp. (juni 2022)

Her er bilde av forsiden:

Hele brosjyren finner du her: Uranets kretsløp

 

 

Studietur til SKB og Studsvik i Sverige i mai 2022

I tida 3. til 5. mai 2022 var fire personar frå Norsk nukleær dekommisjonering (NND) i lag med åtte frå NGO-gruppa til NND på studietur til nukleære anlegg i Sverige. Eva Fidjestøl og Åse Berg var blant de som deltok. Les rapporten her:

Studietur til SKB og Studsvik i Sverige i mai 2022

 

 

 

 

 

 

Eva Fidjestøl sin atomblogg

Eva Fidjestøl er atomfysiker og aktivt medlem i IKFF. De siste årene har hun samlet nyheter om atomkraft og forskning på atomkraft  og delt den på sin blogg.

Føg med på Evas atom-blogg her:

https://atomblogg.org/

 

Innlegg om atomkraft i Klassekampen 27. desember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avisinnlegget kan lastes ned som pdf her:

Det_lekker_Klassekampen_2021-12-27[32]

 

 

 

Vi må ta ansvar for atomavfallet. Det kan ikke overlates til kommende generasjoner.

Nyttige definisjoner når vi snakker om dekommisjonering

Se ordliste her:    Nyttige definisjoner

 

Trygg opprydding etter norsk atomeventyr

Stortingsmelding 8 (2020–2021) om nedbygging av norske atomanlegg ble lagt fram 13. november:

Regjeringas pressemelding starter slik: «Det blir dyrt og tar lang tid å rydde opp etter driften av de norske atomanleggene. Foreløpige beregninger viser at det vil koste ca. 21 milliarder kroner og arbeidet vil kunne pågå i 50-60 år.»

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side22/id2785298/

IKFF vil arbeide videre med spørsmålet.

Norsk nukleær dekommisjonering, NND

Allerede i 2001 foreslo Berganutvalget at det burde opprettes en egen organisasjon med ansvar for å planlegge, bygge og drifte et nytt lager for atombrensel. Dette skjedde ikke, og som det går fram av artikkelen til Eva, «Fra start til avvikling av norsk atomforskning», har det vært flere utvalg fram til regjeringa i 2016 anbefalte at Staten skulle være med og finansiere en fremtidig opprydning av atomavfallet. I 2017 ble det besluttet at en ny statlig etat skulle ha ansvaret for oppryddingen og legges til Halden. Etaten fikk navnet Norsk nukleær dekommisjonering (NND). I februar 2018 ble NND opprettet som et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).
NNDs to hovedoppgaver:
– avvikle de norske atomanleggene
– håndtere alt radioaktivt avfall til det beste for dagens og fremtidige generasjoner. Oppryddingen er beregnet å ta 20 – 25 år.

Tidsplanen fram til et anlegg kan være i drift i 2040 kan leses her:
https://www.norskdekommisjonering.no/om-nnd/vart-oppdrag/

Når du først er inne på NNDs hjemmeside kan du klikke deg litt rundt og lese det som måtte interessere.
Du finner årsrapportene for 2018 og 2019 under fanen Om NND/Tidslinje. I juni i år leverte de utredningen om behandling av brukt brensel.
Nå venter vi på Stortingsmeldingen om trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall som NFD skal legge fram for Stortinget før jul.
I april 2021 skal NND levere Avfallsstrategi og Dekommisjoneringsstrategi til NFD. Og i juni 2021 skal NND levere en konseptvalgsutredning (KVU) om oppbevaring av radioaktivt avfall.

Det er mye å sette seg inn i for oss, mye å ta stilling til. Vi vil komme tilbake med hvordan IKFF skal forholde seg til Stortingsmeldingen når den kommer.

 

 

 

IKFF med i referansegruppa i NND

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) ble opprettet i februar 2018 med formål å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapte radioaktive avfall i Norge. Hovedprinsippet for NND er at det er vår generasjon som har ansvar for å rydde opp i Norges atomarv.

I 2019 inviterte NND to personer fra hver av de freds- og antiatomorganisasjonene som i mange år har vært kritiske til norsk atomforskning, til å delta i en referansegruppe. NND ønsker å ha en åpen og demokratisk prosess i forhold til NGOene og sivilsamfunnet for å oppnå et best mulig beslutningsgrunnlag.

IKFF har inngått en treårig samarbeidsavtale med NND.  Det forutsettes at vi gir individuelle råd og innspill. Arbeidet skjer hovedsakelig før, under og etter møter i referansegruppa der NND setter endelig agenda, og det forutsettes at organisasjonene arbeider selvstendig med aktuelle spørsmål mellom møtene.  Åse Juveli Berg og Eva Fidjestøl er IKFFs representanter i referansegruppa.

IKFF har fått økonomisk tilskudd for å delta i referansegruppa og for å drive informasjonsarbeid i forhold til egen organisasjon. På denne sida vil vi legge ut informasjon om arbeidet. Vi vil også legge ut aktuelt stoff og bakgrunnsinformasjon som setter oss alle i stand til å følge med i arbeidet NND gjør.

En kortversjon av historien og hva NND skal gjøre finner du her https://www.youtube.com/watch?v=nsNLoh-2VGM&feature=emb_title

Litt mer om referansegruppa finner du her på hjemmesida til NND:

https://www.norskdekommisjonering.no/om-nnd/nnd-og-sivilsamfunnet/

Det pågår nå utredninger for hvordan norsk radioaktivt avfall skal håndteres i framtiden:

https://www.norskdekommisjonering.no/losninger/losninger-for-handtering-av-radioaktivt-avfall/

 

 

 

 

Fra start til avvikling av norsk atomforskning.  v/ Eva Fidjestøl

Starten på norsk atomforskning

Da den norske regjering bestemte seg for å bygge en atomreaktor, og JEEP 1 startet på Kjeller i 1951, var Norge det femte land i verden, etter Canada og atommaktene USA,

Russland og Frankrike som satset på denne teknologien. Institutt for atomenergi (IFA) var opprettet alt i 1948. Norge hadde en gruppe atomfysikere og ingeniører med gode

internasjonale kontakter og stor kunnskap, og en startkapital fra Forsvarsdepartementet på fem millioner kroner. Det var mye penger den gang og ingen andre enn forsvaret kunne stille med slike beløp. Vi hadde også gratis tungtvann fra Norsk Hydro.

Her kan du lese resten av Eva Fidjestøl sin artikkel:

Fra start til avvikling av norske atomanlegg v/ Eva Fidjestøl

 

Norsk atomavfall, norsk ansvar

Opprop fra miljøbevegelsen 2011

Norges Naturvernforbund (NNV), Greenpeace, Verdens Naturfond (WWF), Fremtiden i våre hender (FIVH), Lofoten mot Sellafield, Norges Miljøvernforbund, Nei til Atomvåpen, og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, gjør med dette felles sak mot forslaget om å sende norsk atomavfall til reprosessering i La Hague.

Organisasjonene som har underskrevet dette oppropet går i mot å sende norsk atomavfall til behandling i det franske atomanlegget La Hague eller et hvilket som helst annet reprosesseringsanlegg. 

les oppropet her:

Oppropet[1]