Bøker og hefter

Sanghefte fra IKFF Sandnes med fredssanger :

Sanghefte, IKFF

 

Galtungs metode for fred, av Susanne Urban

Kan kjøpes/bestilles  hos de fleste bokhandlere.

 

 

 

 

 

 

Militær miljø- og klimapåvirkning

en rapport ved Aslak Storaker og Ivar Vangen

Les rapporten her:

IKFF rapport 2020 Miljø og militarismen

 

 

 

 

 

2019

Trygghet for hvem?

Om militære klimautslipp, krig som forretningsidé og veier til fred, av Åse Møller-Hansen.

Kan kjøpes hos Tronsmo og hos Norli eller bestilles fra frederveien@gmail.com kr. 70,- + porto.

Les heftet digitalt her.

 

 

 

Å gi fred en plass ved bordet

Lea Dupouy som arbeidet som trainee for IKFF Bergen i 2018 har utarbeidet en studie om viktigheten av å opprette et fredsdepartement i Norge. Studien har syv deler, hvor hver del viser ulike problemstillinger et fredsdepartement vil stå overfor, og hvordan departementet møter disse utfordringene. Hovedoppgaven til et norsk fredsdepartement er å hjelpe med å løse konflikter og håndtere traumer gjennom dialog, empati, ikkevold og kreativitet. Departementets arbeidsoppgaver vil kunne utvides til å omhandle utvikling og sosial rettferdighet. Forslagene gitt i denne studien er påvirket av det pågående arbeidet med å fremme departementer og infrastrukturer for fred som Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace (GAMIP) har initiert. I så henseende vil denne studien kunne være relevant for mange andre stater.

Last ned studien To Give Peace a Seat: Study on the Establishment of a Peace Ministry in Norway her.

Her kan du laste ned en forkortet versjon av studien oversatt til norsk Å gi fred en plass ved bordet.


2015

100 års fredsarbeid. Hva nå?

Heftet inneholder skrifter fra Hardangerakademiet for fred, miljø og utvikling. Redaksjon: Susanne Urban, Åse Møller-Hansen og Grete Belinda S. Barton. Det kan lastes ned her eller bestilles fra forlaget for € 8,99.


3 temahefter 

Bilde_av_FredskulturDU_temahefte_forsideMilitarisering_i_nord_foside

Temaheftene er ment som en inspirasjon og veiledning for videre arbeid.(De kan distribueres fritt, men sitater skal ikke forekomme uten godkjenning.)

IKFF arbeider med mange temaer. Vi vet at verden har viklet seg inn i et virvar av konflikt, krig og ødeleggelse. Vi ønsker å avsløre hele det militære industritellekompleks, men for å forstå det må det tematiseres.

Her har vi tatt utgangspunkt i arbeidet med «utarmet Uran,(DU)»,  «Nordområdene temahefte» og «fredskultur og konflikthåndtering»  Har du spørsmål ta kontakt oss her .


Nobelkomiteen og kvinnene 1901 – 1960

Nobelkvinnene omslag022

I denne boken tegner Ingunn Norderval portrettene av disse 36 kvinnene fra de første seks tiårene av fredsprisens historie.  Hvem var de? Hvordan kan vi forklare at så få kvinner fikk Nobelprisen? Var kvinnene utsatt for diskriminering fra Nobelkomiteens side?

Gjennom første del av det 20. århundre spilte kvinner både i Europa og USA en fremtredende rolle i det organiserte fredsarbeidet. Verdens eldste kvinnepolitiske fredsorganisasjon, Women`s International League for Peace and Freedom (WILPF / IKFF), ble grunnlagt i 1915, bare noen måneder etter utbruddet av første verdenskrig. Hele mellomkrigsperioden var preget av kvinners innsats for å få til strukturendringer som kunne hindre en ny katastrofe. Arbeidet fortsatte ufortrødent etter andre verdenskrig.Underlig nok avspeiles kvinners fredsarbeid i liten grad i utdelingene av Nobels fredspris i løpet av disse årene. Kun tre kvinner, Bertha von Suttner, Jane Addams og Emily Greene Balch fikk fredsprisen i perioden 1901-1960. I det samme tidsrommet ble i alt 36 kvinner nominert som fredspriskandidater. Selv om mange av dem var ruvende personer i sin samtid, har de nå stort sett forsvunnet bak glemselens slør.

Ingunn Norderval er statsviter og fikk sin doktorgrad ved University of Washington i USA i 1971. Hun har gitt ut flere bøker, og har publisert artikler om nordisk politikk og kvinnepolitiske spørsmål i fagtidsskrifter og bøker i USA og Canada, hvor hun bodde i mange år. Etter at hun kom tilbake til Norge var hun ansatt ved Høgskolen i Molde. Hun var også aktiv fylkespolitiker i Møre og Romsdal i fire perioder, og leder av Arbeiderpartiets kvinneutvalg i Romsdal i flere år. Hun har vært engasjert i kvinnesaksarbeid og fredsarbeid både i Nord-Amerika og i Norge.

Kr. 248,- Overskuddet går til IKFFs 100års jubileum.
Bestill boken på: ikff@ikff.no→


2012

Kvinneblikk på atomkraft 

Kvinneblikk forsideAtomindustrien og deres medspillere gir seg ikke, selv etter Tsjernobyl og Fukushima. De hevder at atomkraft er billig, ren, ufarlig og uten problemer, samt at det er energiløsningen for verdens fattige folk.

Mange tror på dem, de har makt og prestisje, økonomiske midler,internasjonale organer og tilgang til politikere, byråkrati og medier. Virkningene på helse og natur, samt overlevelsesmulighetene for fremtidige generasjoner, ser ikke ut til å angå dem.

Vi som har skrevet denne boka sier nei til produksjon av både atomkraft og atomvåpen (også kalt kjerneenergi og kjernevåpen).

Produksjonsprosessen er enormt dyr, forurensende og risikabel. Avfallsproblemene er i praksis helt uløselige, det blir bare verre og verre.

Alle land med atomkraftverk kan om de ønsker det produsere atomvåpen. Alle land som i dag har atomvåpen startet med atomreaktorer.

Det er en enorm utfordring at regimene og atomindustrien i atomvåpenstater holder oss alle som gisler for en krigspolitikk og energipolitikk som alle taper på. Selv om Norge ikke har egne atomkraftverk eller atomvåpen, lever vi i en verden med mange atomkraftverk og store mengder atomvåpen. Det finnes heller ingen forsvarlig lagringsmetode for det høyaktive avfallet. Vi ønsker at det skal bli mer debatt i Norge om disse spørsmålene og håper denne boka kan bidra til det.

Les boken: Kvinneblikk på atomenergi→


2009

Kvinner, liv og vannStudie- og debattboka: «Kvinner, liv og vann»

IKFF ga i 2009 ut boken ”Kvinner, liv og vann”, med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet og FOKUS. Boken er et bidrag kunnskapen som trengs og til den debatten som blir stadig sterkere om vannets plass i klodens og menneskenes liv.

Boken er skrevet av Edel Havin Beukes og Karin Aanes med bidrag fra Liss Schanke og Trude Malthe Thomassen.

Les boken: Kvinner, liv, vann


2008

TjernobylTsjernobyl+ 22

Evaluering av Tsjernobylulykken gjennom 22 år. Ny kunnskap om skadene fra kronisk indre lavdose stråling.

Forfatter: Eva Fidjestøl 60 sider

Les boken: TSJERNOBYL+22→


2005

Uranvåpen

Uranvåpen forsideVerdens helseorganisasjon (WHO) og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har en avtale seg i mellom som i praksis gir fysikerne i IAEA kontroll over hva som blir sagt og gjort når det gjelder helsevirkninger av stråling. Denne avtalen har ført til at det er atomindustrien som vurderer helsekonsekvensene fra radioaktiv stråling, og ikke medisinerne i WHO. Dette og en gjennomgang av skadene ved bruk av utarmet uran i våpen tar Eva Fidjestøl opp i denne rapporten.

Forfatter: Eva Fidjestøl, 40 sider
Les: Uranvåpen rapport→


1915

For retfærdig og varig fred

Haag - rapport 1915I 1915, da vår delegasjon kom hjem fra Haag lagde de en skrift som fortalte om kongressen.»Kvinders lidelser i krig. Den internationale kvindekongres benægter den paastand, at kvinder kan beskyttes under de forhold, som en moderne krigsførsel medfører. Den protesterer kraftig mot den skjændigheter som kvinder er utsat for i krigstider, især mot den rædselsfulde voldtægt som følger med alle krige.» og mye mer….. Her kan du lese hele rapporten. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *