Klassekampen 29. januar 2022

 

 

 

 

Les hele innlegget her: 

Snakk sammen_Klassekampen_-_2022-01-29_print

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassekampen 27. desember

 

Klassekampen 14.desember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les debattinnlegget her:

Kjære_Prinsesse_Klassekampen_2021-12-14_print copy

 

 

BA, Bergen Arbeiderblad 14. desember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassekampen 5.november

 

Kan lastes ned som PDF for bedre lesning her:

COP 26 2 KK

Fra Hamar arbeiderblad om barnekunstutstilling med tema Fred og frihet. 

20211028141533

 

Innlegg i Hamar arbeiderblad

 

20210920190603

Innlegg i Klassekampen på FNs internasjonale fredsdag 21.sept.

Les innlegget her:

Gi fred en sjanse SU 21 sept

Innlegg i Bergens tidende  på FNs internasjonale fredsdag 21.sept.

Innlegg i Klassekampen 17.september

Kan lastes ned som pdf her:

Kronikk_papirløse_Klassekampen_170921

 

 

 

INNLEGG I SANDNESPOSTEN 5. AUGUST 21

Aldri meir Hiroshima og Nagasaki

For Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, avd. Sandnes

Gro Eriksen og Ingegerd Austbø

   kan lastes ned som pdf: leserbrev5.august.     

 eller leses her:

  1. august 1945 slepte USA atombomba «little Boy» over Hiroshima. 9. august slepte dei «Fat Man»over Nagasaki . 135 000 menneske døydde som direkte konsekvens av bombinga (brannskader, stråling). Over tid døydde dobbelt så mange av radioaktiviteten, som dei fekk i seg gjennom mat, drikke, luft og stråling.

Trass i dei forferdelege konsekvensane av atombombene, spelar atomvåpen i dag ei viktig rolle i rivaliseringa mellom stormaktene. I 1970 vedtok FN Ikkje-spreiings-avtalen (NPT) men den og andre avtalar (STARTt.d.) har ikkje fjerna atom-våpna. I følge SIPRI (Fredsforskingsinstituttet i Stockholm) finst det i dag 13 400 atomvåpen i verda. USA og Russland står for 90% av desse. Alle atomvåpen-statane satsar på modernisering av våpna, noko som senkar terskelen for å ta dei i bruk. Sjølv i korona-årert 2020 auka pengebruken til atomvåpen. Totalt vart det brukt 72.6 milliardar dollar, 137 millionar i minuttet!

Sivilsamfunnet pushar på politikarane for å få avskaffa atomvåpna. Ordføraren i Hiroshima starta i 1982 «Ordførarar for fred», eit globalt nettverk av ordførarar/kommunar som vil ha forhandlingar om å fjerna atomvåpen. Fleire norske kommunar har slutta seg til, m.a. Sandnes.

 ICAN, den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen, vart stifta i 2007. 7. juli 2017 vedtok 122 land FN-traktaten TPNW, som forbyr atomvåpen, og 10.desember same år mottok ICAN Nobels fredspris. 22. januar 2021 vart traktaten internasjonal lov, 90 dagar etter at 50 land hadde ratifisert avtalen. Så langt har ingen atom-makter signert avtalen, men di fleire land som signerer, di større blir det moralske og politiske presset mot dei.

ICAN har publisert to omfattande rapportar i 2021. Den eine («Complicit: 2020 Global Nuclear Weapons spending») er ein grundig gjennomgang av våpenarsenal og pengebruk hos dei 9 atom-maktene, både offentleg og privat. Det viser seg at dei private selskapa (våpen-produsentane) brukar mykje pengar på såkalla «tenketankar» og på lobby-isme. T.d. brukte både Boeing og Lockheed Marin 50 millionar dollar på lobby-isme.

Den andre rapporten handlar om NATO, og kva rolle organisasjonen spelar/kan spela når det gjeld atomvåpen. («A non-nuclear Alliance….») Den peikar på at alle Nato-land har slutta seg til Ikkje-spreiings-avtalen, og at NATO offiselt er for nedrusting. Tilsynelatande er alle medlemslanda einige, sidan ingen har signert TPNW, men innad i organisasjonen er det store variasjonar. Storbritannia t.d. har vedteke å auka sitt våpen- arsenal, medan somme land har uttalt seg positivt om traktaten.

 Norske politikarar hevdar at Norge ikkje kan slutta seg til avtalen p.g.a NATO-medlemskapen, og at det trengst forsikringar om at avskaffinga kan skje trygt. Det finst ingen juridiske grunnar som hindrar NATO-land i å slutta seg til traktaten, og den inneheld gode reglar for kontroll og gjennomføring av nedrustinga. Dette har også norske forskarar hevda.

USA brukar meir på atomvåpen enn alle andre til saman, og USA har a-våpen utplasserte i allierte land i Europa. Desse landa stiller med fly som kan bera atom-våpna. Denne utplasseringa er kontroversiell og svært upopulær hos befolkninga i dei aktuelle landa. Forskaren Asle Toje fryktar at Norge kan bli «overtalt» til å bruka F-35- flya til dette.Over 1000 parlamentarikarar i ulike NATO-and har erklært at dei vil arbeida for at deira respektive land skal slutta seg til TPNW, og parlamenta i Spania, Italia og Nederland har uttrykt støtte til traktaten.

6 av 9 politiske parti i Norge støttar norsk tilslutning til traktaten, og AP seier at dette bør vera eit mål. Ved å slutta seg til «Ordførarar for fred» og ICANs «Cities’ Appeal» kan norske kommunar påverka Storting og Regjering, slik at Norge sluttar seg til FNs forbod mot atom-våpen.

For Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, avd. Sandnes

Gro Eriksen og Ingegerd Austbø

 

 

Bilde: American Friends Service Committee

Den sunne fornuft har avgått med døden!  Avisinnlegg i Glåmdalen 5.mai, av Torill Spilhaug Eide, IKFF Innlandet

Jeg fikk tilfeldigvis Glåmdalen fra mandag (26.4.) på bordet mitt. Det ble en rar opplevelse – jeg leste både lederen og min mening der Høyres representant i forsvarskomiteen på Stortinget, Hårek Elvenes, kunne fortelle oss og «berolige» oss om at det norske forsvar var svært bra, holdt godt mål og i stand til å forsvare oss mot fienden (Russland). Det rare var at jeg har lest disse innleggene før, fordi de var de samme som vi leste i 1950 og årene utover, vi som levde da. Den samme selvtilfredse holdningen om at vi gjør det rette – og noen diskusjon behøves ikke. For meg virker det likevel som om verden har blitt farligere enn noensinne – og at vår «gamle» politikk ikke har virket, tvert imot! Er det da fornuftig å fortsette med den samme «medisinen»? Enhver bedrift ville jo ha vurdert å finne på noe bedre og mer produktivt. Det som jeg opplever er det uredelige i disse innleggene, er hvilke saker og budsjetter pengene til forsvaret vårt tas fra? Dette hører vi aldri noe om. Elvenes opplyste oss om at i år får forsvaret vårt 65 000 000 000 kroner fra statskassa – med en økning på 17 000 000 000 kr. til 82 000 000 000 kr. i 2028. Blir vi sikrere da? Ordførere landet over kan bare drømme om å få en liten del av dette til sulteforede skoler, til dårlige veier rundt om, til et underbemannet helsevesen der folk ikke føler de får gjort jobben sin, til bekjempelse av rasisme og mobbing, til hjelp for fattige unger (som det faktisk finnes i landet vårt), til fjerning av eiendomsskatten (?), til hjelp til alle de som har lyst til å starte en bedrift – jeg kunne holde på lenge – for ikke å snakke om klimakrisen.

Les hele innlegget her:

Den sunne fornuft har avgått med døden

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nrk.no/vestland/feirar-atomvapenforbodet-som-noreg-stemte-mot-1.15338893

 

Yemanedagen i Hamar

Hamar Arbeiderblad 5. januar 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan lastes inn som pdf for bedre leseropplevelse:  hamar arbeiderblad yemane

Siden er under omlegging. Oppdateringer kommer  …….. 

 

Forsvarets jakt på kvinner

Dagsavisen 4. april 2015

Innlegget er skrevet av Torild Skar og  Edel Havin Beukes, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

https://www.dagsavisen.no/debatt/forsvarets-jakt-pa-kvinner-1.452156#post_271015

 

Ta til vettet, Brende

K.Margrethe Tingstad. 2014.  Klassekampen

KK_artikkel_av_KMKTingstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Militarismen truer miljøet

Kronikk i bergens tidende mars 2013.  Les her: https://www.ikff.no/wp-content/uploads/2013/03/Militarismen-truer-milj%C3%B8-og-klima.pdf

 

 

 

 

 

 

Genetisk krigføring

Kronikk Bergens tidende: 25. aug 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan leses som pdf her:      Genetisk-krigføring