INGEN STØTTE TIL OPPLYSNINGSARBEID FOR FRED I STATSBUDSJETTET

Regjeringen fjerner støtten til fredsbevegelsens opplysningsarbeid i Norge. Frivillige organisasjoner som arbeider for forsvar får 59,5 millioner kroner.

Norges Fredsråds innlegg i høringen i Stortingets utenriks- og forsvarskomité mandag 15.10. Fredsrådet deltar sammen med Nei Til Atomvåpen, Norske Leger mot Atomvåpen og ICAN Norge, den internasjonale kampanjen for atomvåpenforbudet som fikk Nobels Fredspris i 2017.

Støtte til opplysningsarbeid for fred i Norge er fjernet

Regjeringen avviklet tilskuddspotten ”Opplysningsarbeid for fred” i 2018.

I budsjettet for 2019 opprettholder de denne avviklingen, og foreslår også å fjerne kap. 100.71 ”Diverse tilskudd” som i 2018 gikk til bl.a. sivilsamfunnsorganisasjoner og opplysningsarbeid i Norge.

Bare støtte over bistandsbudsjettet

I kap. 118.72 står det at ”Fra 2019 vil tilskuddsordninger for støtte til kjernefysisk nedrustning ses mer i sammenheng med andre globale sikkerhetsutfordringer, og med tiltak støttet under kap. 151 Fred, sikkerhet og globalt samarbeid, post 71 Global sikkerhet og nedrustning på bistandsbudsjettet”.

Dette innebærer at fredsorganisasjonenes aktiviteter blir en del av bistandsarbeidet, og må følge reglene for offisiell utviklingsbistand av OECD/DAC. De sivilsamfunnsorganisasjonene som tidligere har fått tilskudd fra potten ”Opplysningsarbeid for fred” og i fjor kap.100.71 ”Diverse tilskudd”, hvor deres kjernevirksomhet er å drive opplysningsarbeid i Norge, er ikke bistandsorganisasjoner.

Fredsbevegelsen får null i støtte – forsvarsorganisasjonene får 59,5 millioner kroner

Tilskuddsordningene har vært uunnværlig for at norske ideelle organisasjoner skal kunne drive informasjons- og opplysningsarbeid om fred i Norge. Det finnes ingen andre tilskuddsordninger med formål om å støtte opplysningsarbeid i Norge som fremmer betydningen av internasjonalt samarbeid for fred og nedrustning.

Til sammenligning er tilskuddspotten i Forsvarsdepartementets budsjettforslag for 2019, under kap. 1700.71, til frivillige organisasjoner som jobber med forsvar på 59,5 millioner kroner.

Knebling av meningsmangfold om forsvar

Avviklingen av tilskuddsordningene under programområde 02 innebærer i praksis en knebling av sivilsamfunnsorganisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge, og står i sterk motsetning til den norske tradisjonen om statlig støtte til sivilsamfunnet der meningsmangfold i den offentlige debatten og frivillig organisering har blitt sett på som en verdi. Internasjonalt vektlegger Norge ofte viktigheten av å støtte sivilsamfunn og deres arbeid, på hjemmebane kan det synes som at holdningen er stikk motsatt.

Siden årtusenskiftet har nærmere 100 organisasjoner mottatt tilskudd over Opplysningsarbeid for fred, noe som har bidratt til et stort spekter innen norsk sivilsamfunns fredsarbeid. Ikke bare atomvåpenorganisasjonene, men også organisasjoner som driver informasjonsarbeid om internasjonal våpenhandel, ikkevoldelig konflikthåndtering og dialog, forsvar, NATO, folkerett, og beskyttelse av freds- og menneskerettighetsforkjempere har mottatt tilskudd over denne ordningen. For flere av organisasjonene har tilskuddsordningen vært den eneste formen for offentlige tilskudd de mottar, og er essensiell for at de skal kunne fortsette sitt arbeid.

Mangfoldig informasjon bidrar til tillit og dialog

Vi lever i en tid med sviktende tillit til mediene, økende politisk polarisering, og stadig mer spenning internasjonalt. Fredsrådet mener derfor det er stort behov for et vitalt og flerstemmig sivilsamfunn som jobber nettopp med å bygge broer, bygge forståelse for årsakssammenhenger, løfte frem motstemmer, og som bidrar til at aktører som ellers ikke ville møttes til diskusjon og dialog, får mulighet til dette.

Usikker økonomi ødelegger frivillige organisasjoner

Vedvarende økonomisk usikkerhet går på bekostning av genuint opplysningsarbeid og effektiv ressursbruk. Uten faste og forutsigbare økonomiske rammer er det vanskelig å sikre den profesjonaliteten og kompetansen som kreves for å opprettholde aktivitet, samt sikre det frivillige engasjementet i alle aldersgrupper.

Avviklingen er ikke i tråd med Norge som fredsnasjon og Nobelprisutdeler

Avviklingen av støtten til fredsbevegelsen for informasjon om fred i Norge har også betydning for Nobels Fredspris. Alle politiske parter er enige i at Norge skal fortsette å dele ut en fredspris – og markere oss som en fredsnasjon. Hvordan skal Norge forsvare det når Regjeringen fjerner all støtte til fredsbevegelsen – og gjør det umulig for oss å bidra til informasjon om fred til den norske befolkningen? Ønsker Regjeringen at forsvarsorganisasjoner skal ha monopol på informasjon om dette feltet?

Fredsprisen 2018 gikk til ICAN, kampanjen for atomvåpenforbud. Hvordan skal fredsbevegelsen kunne følge opp dette viktige arbeidet uten midler?

Det er positivt at Regjeringen i deres forslag til Statsbudsjett ønsker å sette av rundt 32 millioner kroner til en egen post for nedrustningsarbeid under kapittel 118 post 72, ”Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet” til bl.a. internasjonale organisasjoner og forskning. Vi deler regjeringens uttalte mål om en verden uten kjernevåpen. Likevel burde ikke dette gå på bekostning av sivilsamfunnets viktige arbeid i Norge. Tvert imot, det er behov for et sterkt og mangfoldig sivilsamfunn som deltar med flere perspektiver i den offentlige debatten for å oppnå dette målet.

Norges Fredsråd anmoder komiteen om å:

  • Sette av en øremerket tilskuddsordning til sivilsamfunnsorganisasjoner som driver opplysningsarbeid om fred og nedrustning i Norge på minst
    8 000 000 NOK, dvs. en brøkdel av det som går til
    frivillige organisasjoner som jobber med forsvar på 59,5 millioner
  • Legge en slik tilskuddsordning under programområde 02, slik at den ikke er en del av bistandsmidlene

Last ned innlegget her.

Deltakere fra fredsbevegelsen på høringen i Stortingets Utenriks- og forsvarskomite 15.10 sammen med komitemedlemmene Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet og Audun Lysbakken fra SV. Mari Seilskjær fra ICAN/Norske Leger mot Atomvåpen, Lars Egeland fra Nei til Atomvåpen og Liss Schanke fra IKFF/Fredsrådet.

Share →

2 Responses to Liss Schanke fra IKFF deltok på høringen i Stortingets Utenriks- og forvarskomite om statsbudsjettet 2019 på vegne av Fredsrådet og IKFF

  1. […] ikke ser seg tjent med å holde liv i organisasjoner som ønsker dialog og nedrustning. Isteden flytter hun penger over til flere «forsvarsvennlige» organisasjoner, som nå får 59,5 millioner i direkte […]

  2. […] ikke ser seg tjent med å holde liv i organisasjoner som ønsker dialog og nedrustning. Isteden flytter hun penger over til flere «forsvarsvennlige» organisasjoner, som nå får 59,5 millioner i direkte […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *