Av Elisabeth Lønnå

Den 28. november 2017 lanserte PRIO (Peace Research Institute Oslo) en stor og nyskapende statistisk undersøkelse: New Global Women, Peace and Security Index. Denne undersøkelsen (indeksen) skal bidra til å nå målene for to store FN-prosjekter: Kvinner, fred og sikkerhet (Resolusjon 1325) og Bærekraftig utvikling. Den tar for seg kvinners livskvalitet i 153 land med til sammen 98 prosent av verdens befolkning. Indeksen er utarbeidet av Georgetown Institute for Women, Peace and Security (GIWPS) i samarbeid med PRIO. Dersom du ønsker å lese mer om dette, se www.ikff.no

Ny global indeks har tre hovedområder (dimensions): inkludering, rettferd og sikkerhet. Disse omfatter til sammen 11 kriterier (indicators).  Under inkludering undersøkes økonomiske, sosiale og politiske kriterier, under rettferd kommer både formell lov og rett og uformell diskriminering inn. Under sikkerhet undersøkes vold mot kvinner på tre nivåer: i familien, i nærmiljøet og på samfunnplanet. Det tydeliggjøres at kvinner i konfliktområder lider langt mer under vold i dagliglivet enn andre.

Ny global indeks skaffer kunnskap om kvinner ved å gå tett inn på deres livssituasjon. Flere opplysninger hentes fra hverdagslivet: Når kvinner ikke har en mobiltelefon de kan bruke til personlige samtaler, kan grunnen være at de har lite personlig frihet. Stiller mannen seg negativ til at kona deltar i arbeidslivet, er det et tegn på manglende likestilling. Når jenter blir utsatt for eller truet med vold i nærmiljøet, føler de seg utrygge på skoleveien og på universiteter og høyskoler, og har ikke samme muligheter som gutter og menn.

Samtidig er målet for indeksen å gi de 153 landene et insentiv til forbedring. Neste indeks blir utgitt i 2019. Land som har dårlige resultater på bestemte områder, for eksempel når det gjelder utdanning, partnervold eller deltakelse i arbeidslivet, kan jobbe med dette og så innta en bedre posisjon. At statistikk kan inspirere fikk vi eksempler på allerede på lanseringsmøtet. En deltaker protesterte mot at hennes land hadde havnet relativt langt nede på indeksen til tross for mange kvinner i parlamentet. Det viste seg da at det var alvorlig juridisk og uformell diskriminering som trakk ned på plasseringen. Alle landene har elementer som bør jobbes med. De nordiske landene ligger for eksempel høyt oppe på indeksen, men har mer partnervold enn mange land på lavere plassering. Det gjelder også Norge.

I paneldebatten kom en del innvendinger mot prosjektet. Det ble blant annet pekt på at klasseperspektivet manglet i fremstillingen, og at mye av volden mot kvinner blir utført av private virksomheter, uten at dette blir nevnt. Det ble også pekt på at flernasjonalitet er et problem som ikke er tatt opp – hvor ble det for eksempel av de syriske kvinnene i Libanon? For min egen del mener jeg at Ny global indeks selvsagt har elementer som kan diskuteres. Det forhindrer ikke at det er et nyttig verktøy med meget interessante problemstillinger, som ikke har vært belyst på en slik systematisk måte før. Direktør i PRIO Henrik Urdal hevdet at indeksen kan brukes som en «to-do-list», og det tror jeg vi må forsøke å få til.

Women Peace and Security Index 2017/2018 er utgitt som hefte med en oppsummering av dette prosjektet. Utgiver er Georgetown Institute for Women, Peace and Security, Washington, USA.
ISBN: 978-0-692-96427-9

Tilgang til hele indeksen, opplysninger, intervjuer, presentasjoner av enkeltland og ulike temaer:
https://giwps.georgetown.edu/the-index/

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *