IKFF Sandnes

Kvinneblikk forside

Fredsspor av Gripsrud

Sandnes og Høyland IKFF ble stiftet 2. desember 1947. Lilly Hertel-Aas ble invitert til Sandnes for å holde foredrag om fredsarbeid på en avslutningsfest for et sykurs en høstdag i 1947. 30-40 mennesker var til stede, blant den Johanne Lea. Foredraget gjorde strekt inntrykk på henne, og hun tok imot utfordringen fra Lilly Hertel-Aas om å stifte en avdeling av IKFF Sandnes. Kontakt: Gro Eriksen Tlf: 51662370 Epost: eingro@lyse.no

De har siden den tid hatt mange studieringer senest på vår bok ”Kvinneblikk på atomkraft.”  Se boken her.  Johanne Skog Gripsrud fra Sandnes IKFF har skrevet mange bøker om fredsarbeid.

Referat fra årsmøte 2018 i IKFF Sandnes

IKFFs avdeling Sandnes hadde årsmøte 12. februar 2018. Referat fra møtet kan lastes ned her.

Gratulerer med Nobels fredspris, ICAN!

Endelig en fredspris til en organisasjon som arbeider for nedrustning! ICAN, the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons,  er en samling av frivillige organisasjoner fra hele verden,  som har vært pådriver til at 122 land i FN støttet en epokegjørende avtale om forbud mot atomvåpen. Det er en avtale Norges tidligere rødgrønne regjering tok initiativ til, men som den borgerlige regjering tok avstand fra, – også nå etter at Nobelprisen er tildelt!

Avtalen innebærer å traktatfeste forbud mot bruk, lagring og produksjon av atomvåpen. Atomvåpen er våpen som tilhører de mest ødeleggende, og som har en svært langsiktig virkning, også ut fra et humanitært og miljømessig syn!

De som er uenig i tildelingen, sier at « -avtalen ikke kommer til å fjerne en eneste atombombe», men det har heller ikke selve avtalen gjort med klasevåpen og landminer.  Disse avtalene er heller ikke nedrustningsavtaler i seg selv. Hovedpoenget er å definere atomvåpen som illegitime og umoralske som ingen anstendige stater skal ha, langt mindre true med, eller bruke! Tanken er å skape et internasjonalt klima der slike våpen ikke skal finnes!  Det er statene  som skal ta sitt nedrustningsansvar på alvor! Også Norge underskrev NPT på 80-tallet.

WILPF Internatinal har deltatt aktivt i ICAN gjennom nedrustningsprogrammet  Reaching Critical Will , og vi som er medlemmer i WILPF Norge / IKFF  avdeling Sandnes  gleder oss over tildelingen. Vi synes også at tildelingen er en hyllest til alle frivillige som i lang tid har arbeidet mot atomvåpen!

Nå er det et håp at et nytt Storting kan få debatten om hva som gagner NORGES trygghet ut i en demokratisk offentlighet, og at Norges regjering kan skrive under på avtalen. Vi på grasrota lover å fortsette med å insistere på at atomvåpen er en trussel mot alt liv på jorda,  og må forbys!

For WILPF/IKFFs Sandnesavdeling

Gro Eriksen, leder.

 

FORSVAR OG SIKKERHEIT: 6 SPRØSMÅL TIL 9  POLITISKE PARTI I ROGALAND

Valet nærmar seg, og me som skal stemma, prøver å finna det partiet  som me er mest einige med  på det området som betyr mest for oss. Med vår bakgrunn i WILPF/IKFF, ein organisasjon som i over 100 år har arbeidd for ei fredelegare verd, er  internasjonalt samarbeid og sikkerheit  noko me er særleg  opptekne av. Ei undersøking  Norges Fredsråd har gjort, viser at  77% av norske veljarar  ønskjer at forsvars- og sikkerheitspolitikk blir  diskutert i valkampen. Derfor sende IKFF/Sandnes desse spørsmåla til parti/listetoppar i Rogaland. Me takkar AP, KRF, MDG, RØDT, SP, SV og V for at dei svarte innanfor tidsfristen!

Spørsmål 1: Korleis få ein meir open debatt om Forsvar og sikkerheit?                                

Alle dei 7 partia som svarte på spørsmåla våre, ville gjerne ha ein opnare  debatt,  både i media og i Stortinget. Me syntest MDG sitt forslag om å gi forslagsrett for vanlege folk  til å få saker opp i Stortinget, var interessant.  MDG og SV vil at ope Storting skal vedta om Norge skal delta i væpna konfliktar.  SV vil gjerne ha ein doktrine om  NÅR og KORFOR ein skal gå til væpna konflikt. Dette vil sikra at Stortinget gjer gjennomtenkte vedtak. Alle vil ha ei større støtte i Stortinget for slike aksjonar, og KRF og MDG understreker at alt anna skal vera prøvd før valdsbruk. Rødt og SV ønskjer diskusjon om eit alternativ til NATO-samarbeid og SV ønskjer meir nordisk samarbeid.

Spørsmål 2: Forsvar og sikkerheit

Her var me spente på korleis partia tenkte. Dei var alle einige i at me måtte ha eit truverdig Forsvar, men både KRF og MDG meiner at vald berre skal brukast når alt anna er prøvd, og  MDG vil ha  sivil, ikkje valdeleg innsats også etter ein konflikt. Begge desse nemner og at varig fred krev at sosiale og  økonomiske problem først er løyste. R , SV og MDG  vil bare bruka Forsvaret vårt på norske område, ikkje i «out-of area». Sp og V  byggjer på NATO, men vil ha godt norsk forsvar.

Med tanke på sikkerheit har MDG og SV vore mest konkrete i sine forslag.  MDG er tydelege på ikkjevaldsprinsippet, og meiner ikkjevald og dialog er gode reiskap ar til å dempa og løysa konfliktar. Begge desse partia meiner  at Siviltenesta kan utviklast til å takla fleire sivile kriser. MDG meiner og at matsikkerheit  må aukast gjennom betre sjølvforsyning. SV vil satsa meir på cyberforsvar og digital sikkerheit, sørgja for at kvinner og sivilsamfunnet deltar i fredsprosessar, og vil arbeida for fredeleg konfliktløysing og respekt for internasjonal rett.  Ap har delt «Forsvar og utenriks» opp i fleire punkt som har med sikkerheit å gjera:  Samfunnssikkerhet og totalberedskap,  Fred og sikkerhet, Internasjonalt samarbeid, Rettigheter og Humanitær bistand og migrasjon var noko me merka oss, men lite om korleis dei vil gjera dette. KRF meinereit kristent parti pliktar å arbeida for fred og forsoning. Rødt meiner at avspenning mellom NATO og Russland er viktig.  Me synst nok at mange av svara var meir retta mot korleis verda burde vera, enn kva partiet vil arbeida med framover.

Spørsmål 3: Kva vil partiet gjera for nedrusting, spesielt atomnedrusting

Ap og KRF vil byggja nedrustinga på NPT-avtalen (ikkjespreiingsavtalen frå 80-talet), gjensidig og balansert atomnedrusting. Begge ønskjer og større kontroll med  norsk våpensal, og at Norge får ei større rolle i atomvåpen-nedrustinga. KRF peikar på konsekvensen av bruk av atomvåpen på både menneske og miljø. Begge parti har langsiktig mål om forbod. V og MDG vil gjera Norge « til ein pådrivar», og  R og SV er både flaue og skuffa over at Norge ikkje har vore med i det siste FN- arbeidet mot atomvåpen, noko Norge tok initiativ til i førre stortingsperiode. SP vil og gi Norge «ei tydeleg rolle, men innanfor Nato”. i følgje Fredrik S. Heffermel ( Klassekampen første veke i aug.) kan ikkje Nato hindra  Norge i å arbeida mot  atomnedrusting. Haag-domstolen seier at alle medlemsland i NPT har plikt til å avskaffe atomvåpen! (1996)  7.juli stemte 122 land for FN-avtalen mot atomvåpen utan at Norge var med! Vil ei ny norsk regjering  signera han, 20.september?

Spørsmål 4: Kva meiner partiet om kjøp av  JFS-35 jagarfly?                                                       

Her ser vi ei todeling: AP og SP støtter kjøpet, KRF svarer ikkje direkte, men seier «det trengs nye jagarfly». V ville bruka meir tid på kjøpet og heller styrka hæren og landmakta.  MDG vil redusera kjøpet, Rødt er i mot fordi dei bind oss til NATOs «out-of area”politikk og SV vil frysa bestillinga på det nivået Stortinget til nå har vedtatt.

Spørsmål 5: Korleis ser partiet på ei evt. norsk tilslutning til NATOs rakettskjold?               

Alle partia er meir eller mindre skeptiske til dette. SV, Rødt og MDG er motstandarar. Rødt peikar på at dette er ein provokasjon mot Russland. AP er skeptisk, -verda treng ikkje ei ny kapprusting. SP er kritisk. V har ikkje teke stilling til dette. KRF vi vurdera det når regjeringa legg fram forslag.

Spørsmål 6: Korleis stiller partiet seg til eit forslag om å oppretta eit eige Fredsdepartement ved sida av Forsvarsdept?                                                                           Dette er ein tanke IKFF har arbeidd med lenge. Me var derfor spente på svara. Det ser ut til å vera ein ny tanke for partia, og dei fleste avviser det. AP meiner dagens ordning er god, der regjeringa bestemmer korleis arbeidet skal organiserast. SP og KRF meiner dette bør vera UDs ansvar, men KRF vil ha eigen minister for utviklings-politikk.  V meiner at ulike departement kan bidra på ulike måtar. Rødt og SV har ikkje diskutert dette, men tykkjer det er ein god idé. MDG gir eit grundig og gjennomtenkt svar med forslag til kva eit slikt departement kunne innehalda. Dei nemner Sivilforsvaret, i tillegg til eksisterande aktivitetar som konfliktråd, mekling, freds- og konfliktforsking. I eit fredsdepartement vil Ikkje-valdelege arbeidsformer få statleg tilrettelegging og meir tyngde. Dette vil vera itråd med MDGs verdiar. Men MDG presiserer at eit slikt departement ikkje står i programmet for neste stortingaperiode.  Tankane MDG uttrykkjer, samsvarar i stor grad med IKFF sine tankar. Me kan også tenkja oss ei ”Sivil verneteneste” lagt til eit fredsdepartement, eit alternativ til den militære. Dessutan må ansvaret for opplæring i mekling og fredsundervisning i utdanninga liggja her. Dei unge må trenast i ulike måtar å løysa konfliktar på, og korleis ein kan hindra  konfliktar i å oppstå.

Så håpar me at denne oversikten kan hjelpa fleire enn oss til å finna sitt parti. Godt val!

Gro Eriksen og Ingegerd Austbø, WILPF/IKFF, Sandnes-avdeling.

Leserinnlegg fra IKFF Sandnes

Ingegerd Austbøs, leserinnlegg Sandnesposten 17. november 2015: Flyktninger eller kampfly?

Heidi Bjerga leserinnlegg: Nei til atomvåpen!

Fredstanken i musikk og lyrikk

Publisert June 15, 2015

Da Sandnes avdelingen i 2014 planla hvordan vårt 100-årsjubileum skulle være, var Fredskultur en naturlig valg for oss. Både var styrking av fredskultur en viktig del av WILPFs arbeid fra 1915, men også en stor del av Sandnes sin lokale agenda fra oppstart i 1948. «Freden begynner i menneskenes sinn». (Bjørnstjerne Bjørnson)

16. april ble «Fredstanken i musikk og lyrikk» framført for godt over 100 tilhørere. Programmet ble egentlig laget av Johanne Skog Gripsrud og Marit Thorkildsen på 1970-tallet. Dikt og sanger fra ulike kulturer, og fra ulike tidsepoker ble på 80-tallet fremført på videregående skoler i Rogaland. Rikskonsertene støttet konsertene. Da som nå ble de fremført av Gunnar Rød, Einar Eriksen (dikt og sang) og Ernst Schønborg(visesanger).

I 2015 hadde vi i tillegg fått med to unge kvinner fra musikkmiljøet i Stavanger/ Sandnes: Wibeke Wetaas, sopran, og Olaug Mundal, pianist. Innholdet ble derfor litt forandret, men ut fra samme ide; – å vise at mennesker alltid har ønsket å leve i fred med hverandre. Dikt fra Østen, bibelske tekster og fredssanger av bl. a Gerd Grønvold Saues fikk her en felles overskrift. Spørsmål ble stilt ved maktovergrep og krig, som hos Berthold Brecht og seinere protestviser. Samtidig hadde programmet et «framtidshåp» hvor Inger Hagerups «Vær utålmodig menneske og «Nella fantasia/ Gabriels obo» avsluttet denne delen av programmet. (Forts. under bildet)

Gunnar Rød, Wibeke Wetaas, sopran, Olaug Mundal klaver, Tora AAsland, Ernst Schønborg, Einar Eriksen, Gro Eriksen, Marta Dortea Sagland Lea og Johanne Skog Gripsrud. Foto: Elisabeth Kristiansen

Gunnar Rød, Wibeke Wetaas, sopran, Olaug Mundal klaver, Tora AAsland, Ernst Schønborg, Einar Eriksen, Gro Eriksen, Marta Dortea Sagland Lea og Johanne Skog Gripsrud. Foto: Elisabeth Kristiansen

 

Applausen etterpå var stor, og vi fikk tid til å dele våre opplevelser i pause med kafe. Medlemmer fra både Stavanger og Sandnes var til stede sammen med overraskende mange andre fredsinteresserte Sandnes borgere. De som framførte programmet, og vårt aktive æresmedlem, Johanne Skog Gripsrud, fikk blomster!

Kultur- og fritidssjef i Sandnes kommune, Tone Strømø, åpnet programmet og roste organisasjonen for sitt lange arbeid i fredens tjeneste. Gro Eriksen ledet programmet og presenterte WILPF/IKFF før kulturprogrammet startet.

I pausen ble det solgt kaker som alle involverte tok med seg, det var 20 sorter. I andre del av programmet hadde Wibeke Wetaas og Olaug Mundal egen avdeling med musikk fra klassisk og mer populært repertoar. Også denne delen vakte stor begeistring.

Vi er stolte over arrangementet og over samarbeidet med å få dette til!

Styret i Sandnes takker alle for svært godt samarbeid på alle felt!

Gro Eriksen
IKFF Sandnes

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *