Uttalelse fra nordiske fredsorganisasjoner

Fred blir skapt med fredelige midler

Hele Norden blir nå rusta opp under Natos ledelse og faren for krig øker. På Natos forsvarsministermøte i november 2017 ble det tatt beslutninger som er en alvorlig trussel mot freden.

To nye kommandosentre opprettes 

Et atlantisk senter. Hensikten er at Nato skal få kontroll over Atlanterhavet og Arktis. I Norge er det oppretta baser for US Marines, og Rygge flyplass ved Moss blir rusta opp til å bli base for Nato sitt luftvåpen i tilfelle konflikt. På Island ble Keflavik militærbase for USA fra 2016.

Et logistikk-senter skal sikre at Nato kan flytte sine styrker rundt om i Europa. Nå blir også infrastrukturen betrakta som militært og krigsforberedende område. I samarbeid med EU skal transportnett, energinett, kommunikasjonsnett og lovgiving tilpasses en krigssituasjon. Amerikanske soldater på Arlanda er et varsel om denne utviklingen.

Samarbeidet med Nato har ført til store endringer i forsvarspolitikken i de enkelte land Norge, Danmark og Island ble medlem av Nato i 1949. Sverige og Finland har et formalisert samarbeid med alliansen gjennom «Partnerskap for fred» avtalen fra 1994. Finland har dessuten siden 2014 hatt en vertslandsavtale med Nato. I mai 2016 ratifiserte Sveriges Riksdag sin vertslandsavtale med Nato trass i folkelig motstand. Utvidelsen av Natos operasjonsområde har skutt fart de siste åra både mot nord og øst og stadig nærmere den russiske grensen.

Dette er en utvikling som øker spenningen og faren for krig med Russland. Det nordiske militærsamarbeidet, Nordefco (Nordic Defence Coorperation),det nordisk baltiske samarbeidet i NB8 og militærsamarbeidet Northern Group,  som består av de nordiske land,  Storbritannia, Tyskland, Polen og Nederland, spiller en stadig større rolle og trekker Sverige og Finland tettere inn i  militært samarbeid med Nato. De nordiske land ikke lenger kan beskrives som fredsnasjoner. Opprustningen i Norden øker, og samarbeidet med Nato øker faren for krig.

Det etableres faste baser i Norden

De første skritt for etablering av faste militærbaser i Norge er tatt. 300 US Marines er på plass på Værnes ved Trondheim, og i neste omgang skal det etableres en base på Setermoen i Troms. I Norge er det forhåndslagra store mengder militært utstyr for amerikanerne.  Dette utstyret ligger i fjellhaller i Trøndelag og ved fem flyplasser, Andøya, Sola, Bodø, Evenes og Bardufoss. I tillegg er det etablert faste treningsområder for britiske soldater. USA sin base på Keflavik blir modernisert.

F-35 kampfly og atomvåpen 

De første F-35 kampfly er kommet til Norge, og har fått base på Ørlandet i Trøndelag. Om få år blir det plassert F-35 i Danmark ved den tyske grense. Finland overveier også kjøp av F-35. Med disse flyene har Norden fått et offensivt våpen som kan frakte atomvåpen og krysserraketter. Lengre rekkevidde gjør at disse flyene kan nå mål langt inne i Russland.

F-35 inngår i Natos flyvåpen, ledet av USA. Og med en prislapp på mange milliarder, er det penger som blir tatt fra folks velferd. Kjernevåpen blir modernisert til skyhøye kostnader. Dette skjer i USA, Russland og Storbritannia. President Trump gav i januar 2017 forsvarsminister Mattis direktiv for «Nuclear Posture Review», NPR. Dette er verdens farligste dokument som åpner opp for kjernevåpenkrig ved å senke terskelen for bruk av disse våpen. Man snakker nå om å anvende kjernevåpen, både i USA og Russland.

USA og Natos rakettforsvar integreres i Nordens militærapparat Norden blir en viktig del av Natos rakettforsvar gjennom den nye Globus 3 radaren ved Vardø i Finnmark. Den skal stå ferdig i 2020. Den vil gi Norden en ledende rolle i militær etterretning i nordområdene. Den nordiske avtalen om radaropplysninger inngått i november 2017, innebærer at opplysningene fra Finland og Sverige blir tilgjengelige for Nato.

Militarisering av Østersjøen og Baltikum  

Østersjøen militariseres på flere områder. Siden 2009 har USA/Nato og Sverige og Finland årlig gjennomført fly- og flåteøvinger over Estland, Lettland,Litauen og Østersjøen.  Sverige har opprettet en militærbase på Gotland, og Ålands historiske nøytralitet er under press. Danmark har plassert en stasjon for avlytting på Bornholm. Norge har en stor stasjon for avlytting av telefonsamtaler og sosiale media ved Hønefoss. Danmarks forsvarsforlik 2018 – 2023 er retta inn mot opprustning vendt mot Østersjøen, Baltikum og Russland.

Militærbudsjettet vil øke med 20% eller 12,3 milliarder de neste seks årene. Kjøp av F-35 kampfly er en del av dette. Danske fregatter blir utstyrt med raketter og radarutstyr, og på lengre sikt kanskje også atombærende kryssermissiler. Droner blir gjeninnført som våpen. En fullt ut utstyrt styrke på 4.000 soldater rettet inn mot Baltikum blir opprettet. Danmark er utpekt som et sted der Natos tropper samles i tilfelle krig med Russland, og det blir opprettet en mobiliseringsstyrke på 2.0000 soldater med ansvar for logistikk. Danmark har sendt opp en satellitt med ansvar for overvåking av skips- og flytrafikk i Arktis. Fra 2018 blir danske soldater utplassert permanent i Estland.

Sverige og Finland øker samarbeidet med USA og Nato

Sverige og Finland har som nevnt inngått vertslandsavtale med USA. Det betyr at Nato – etter invitasjon fra vertslandet – kan øve, true med, og føre krig mot tredje land fra disse lands territorium. Finland har invitert USA til å delta på en storstilt militærøvelse i 2020, den største noensinne i Finland. Landene har også deltatt i Nato øvelsen Artic Challenge Exercise, hvert annet år siden 2013. Den svenske vertslandsavtalen blir brukt til militære øvelser i regi av Nato. Den største til nå, er øvelsen Aurora 17 med deltakere fra Sverige, USA, Finland, Norge, Frankrike, Danmark, Estland og Litauen. I 2014 ble Sverige og Finland sammen med Georgia, Jordan og Australia utpekt som svært verdifulle partnere i Enhanced Opportunities Program, EOP. Det betyr rett til å sitte ved bordet ved Nato sine toppmøter.

Finland og Nato har innledet et bredt samarbeid om sikkerhet. I oktober 2017 åpnet Jens Stoltenberg et ekspertsenter mot hybride trusler i Finland.  (www.hybridcoe.fi). Det er rettet inn mot cyber-trusler. Sverige medvirker i Strat Com i Riga (Nato Strategic Communication Centre Of Excellence). Det er tydelig hvem man ser som sin fiende.  Dette er langt fra å anvende kunnskap om god konflikt-håndtering.

Den 11. desember 2017 besluttet EU sitt råd å opprette et permanent samarbeid på forsvarsområdet (Permanent Structure Cooperation, PESCO). Her skal man i fellesskap utvikle forsvarskapasitet ved å investere i felles prosjekt. Landene forplikter seg til opprustning. PESCO bidrar i høy grad til militarisering av EU.  25 medlemsland, inkludert Sverige og Finland deltar. Danmark er unntatt fra det militære samarbeidet. Norge er ikke med i EU, men i Nato. I dette samarbeidet inngår det at hvert medlemsland skal komme med egne forslag til samarbeid. Sverige skal bidra med et Europeisk test- og evalueringssenter i Vidsel. Det vil med all sannsynlighet bety at flere land vil komme til å teste våpen, og gjennomføre øvelser i Norrbotten.

Vidsel testområde (North European Aerospace Test range, NEAT) ligger i Norrbotten. Det er Europas største testområde for nye våpensystem, droner, stridsfly og raketter. Her har USA og Israel fått utvikle sine fjernstyrte våpensystem, som Israel har brukt i sine angrep i Gaza. Verdens største downloadstasjion for satellitter, Esrange, ligger utenfor Kiruna. Den innhenter mot betaling foto av områder som er viktig for vestlige militære.  Kiruna har blitt en av to Galileostasjoner som skal avlytte satellitter og kommunikasjon med bakkestasjoner. Lerkil i Sverige har verdens tredje største avlyttingsstasjon etter USA og Storbritannia.

Utnytt kunnskapen om konfliktenes årsak, dynamikk og håndtering

I dag blir utenriks- og sikkerhetspolitikken dominert av makttenking. Det gjør at alle stater bruker trusler, avskrekking og forskjellige former for vold for å nå sine kortsiktige nasjonale mål. I verste fall kan det lede til total ødeleggelse i en atomvåpenkrig. Imidlertid finnes en viten som ikke blir benyttet.  Den ligger til grunn for FN-pakten og diplomatisk mekling.

Det handler om å analysere konflikter ut ifra alle parter sine perspektiv og unngå å true, men i stedet se konflikter som et felles problem som skal løses på en respektfull måte. Det er viktig ikke å skape motsetninger. Fiendebildet skal motvirkes. Militarisering bygger på menneskers frykt. Opprustning leder til opprustning i en ond spiral. Dette leder til enorme omkostninger – og enda mer frykt.

Vi er talspersoner for dialog på alle nivå, økonomisk og kulturell utveksling, samt diplomatiske verktøy som sørger for alle stater og menneskers behov, «felles menneskelig sikkerhet». Utnytt kunnskapen om god konflikthåndtering. Oppretthold FN-pakten som er underskrevet av samtlige stater.  Den beskriver fredelige midler til konfliktløsning.

Krig er forbudt, unntatt som forsvar mot angripere. Ressursene er nødvendige til menneskelig velferd, ikke krig og ødeleggelse.  Krig fører til flyktningestrømmer, til lidelse og konflikter.

Protester mot opprustningen av Norden ved øvelsen Trident Juncture 2018

Norge skal i 2018 være vertsland for en stor militærøvelse i regi av Nato, Trident Juncture 18. Det skal delta 35.000 soldater fra 30 land, 150 kampfly og 70 marinefartøy. Øvelsen vil også omfatte Sverige, Finland, Island og Østersjøen. Scenariet er at Norden blir angrepet av Russland. Nordiske fredsforkjempere må stå sammen mot Natos krigsforberedelser. Vi må sammen protestere mot krigsøvelser og opprustning. Det er en opprustning betalt av folks velferd, og som truer befolkningen med atomkrigvanvidd.

Vi støtter også oppfordringen til protester i alle europeiske hovedsteder under Nato toppmøtet 11. juli 2018.

 

Uttalelsen Stopp opprustningen i Norden er 10. juli 2018 underskrevet av følgende organisasjoner:

Danmark:

Tid til fred – aktiv mod krigwww.tidtilfred.nutidtilfred@tidtilfred.nu / kontakt Gerd Berlev og Lizette Lassen

Århus mod Krig og Terror www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror / kontakt Helge Ratzer

Stop terrorkrigen – Ud af NATOwww.facebook.com/stop.terrorkrigen.dk / kontakt Tine Spang Olsen

Fredsvagtenhttp://fredsvagt.dkfredsvagt@fredsvagt.dk / kontakt Inge Paaske og Jessie Seehuusen

Kunstnere for fred www.kunstnereforfred.dk / kontakt Kuki Lise Møller Christensen

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed www.kvindefredsliga.dk / kontakt Ida Harsløf

Fredsministerium – www.fredsministerium.dk / kontakt Hasse Schneidermann

Aldrig mere krig www.aldrigmerekrig.dk / kontakt Tom Vilmer Paamand

Silkeborg for Fred – facebook / kontakt Nils Eigil Christensen

Esbjerg Fredsbevægelse www.peaceweb.dk / kontakt Poul Eck Sørensen

Nord-Tyskland:

Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, Hamburg-Schleswig-Holstein www.bundeswehrabschaffen.deflensburg@bundeswehrabschaffen.de / kontakt Ralf Cüppers

Sverige:

Nej till NATO Sverigewww.nejtillnato.se / ordf. Staffan Ekbom

Fredsrörelsen på Orust – www.fredsrorelsen-pa-orust.se / ordf. Ola Friholt

Sveriges Fredsråd www.frednu.se / ordf. Agneta Norberg

Katarinauppropethttp://www.katarinauppropet.se – Facebook:Katarinauppropet / samordnare Fredrika Gårdfeldt, ärkebiskop emeritus KG Hammar, Kerstin Bergeå utbildare i konflikthantering

Föreningen Nej till Nato, Helsingborg / ordf. Jan Fredriksson

Kvinnor för Fred www.kvinnorforfred.sefacebook.com/kvinnorforfred twitter.com/kvinnorforfredinfo@kvinnorforfred.se / kontakt My Leffler

Kvinnor för Fred i Sundsvall / kontakt Ulrika Hådén

Svenska Kvinnors Vänsterförbund – www.svenskakvinnorsvansterforbund.se / ordf. Ianthe Holmberg

Fredens Hus Göteborg – www.laraforfred.se / ordf. Karin Utas Carlsson

Stockholmsavdelningen av föreningen Folket i Bild Kulturfront https://fib.se / kontakt Anders Romelsjö

Svenska Freds, Göteborgwww.svenskafreds.se/goteborg / ordf. Tomas Magnusson

IKFF, Göteborgskretsen www.goteborg.ikff.se / ordf. Anita Wahlberg

Aktivister för fred https://aktivisterforfred.wordpress.com / kontakt Tord Björk

Svenska Fredskommittén / styrelsen v. Agneta Norberg

Norge:

Stopp NATOhttps://antikrig.org/stopp-nato – Facebook: Stopp NATO / Kontaktperson Steinar Eraker

Norge ut av NATOhttps://norgeutavnato.no

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Norge www.ikff.no / kontkatpersoner Liss Schanke og Kari Nes

Bestemødrene for fred

Ingen amerikansk base på Værnes facebook.com/IngenAmerikanskBase / kontakt Rolf Bunes

Arbeidsgruppe mot NATO-øvelsen Trident Juncture (Trøndelag) / kontaktperson Jens Frøseth

Norge for fred – http://norgeforfred.no / ordf Ingrid Schanke

Rødt – https://rødt.no/ 

Norges kommunistiske parti www.nkp.no/

Finland:

Amandamaji rf, Helsingfors (Registered Association) – www.naisetrauhanpuolesta.org

Kvinnor mot Atomkraft, Helsingforswww.naisetrauhanpuolesta.org

Kvinnor för fred

Suomen Rauhanpuolustajain Lpin piirijärjestö r.y. (Fredskämparnas i Finland Lapplands distriktsorganistaion rf)

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *