Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) takker for muligheten til å gi innspill til arbeidet med statsbudsjettet for 2018. IKFF stiller seg bak uttalelsen til Forum for Utvikling og Miljø og anser, som ForUM, at det både er viktig og en stor mulighet for Norge å ha en lederrolle i arbeidet med FNs bærekraftsmål, inklusive statsminister Solbergs lederposisjon i pådrivergruppa. IKFF støtter arbeidet med å skaffe fri, relevant kvalitetsutdanning for jenter og kvinner, og ser det som en langsiktig investering i fredens software.

For å få til arbeidet med å realisere bærekraftsmålene på en helhetlig måte, ser IKFF det som overordnet viktig at Norge i sikkerhetspørsmål setter sterkere politisk tyngde bak spørsmålene om hva som gir menneskelig sikkerhet istedenfor den prioritering som nå gis til militær opprustning. IKFF tror ikke på det gamle romerske mottoet om at «hvis du vil ha fred, må du forberede krig» (si vis pacem, para bellum). Tvert imot viser både virkeligheten og forskningsrapporter at hvis man vil ha fred, må man forberede og bygge fred. Verdens store utfordringer kan ikke løses med militære midler, om det gjelder miljø- og klima endringene, atomtrusselen eller det hurtig økende gapet mellom de som har og de som ikke har. Overdimensjonerte militærbudsjett gir underdimensjonerte velferdsbudsjett. Som Ban Ki-Moon sa det: «The world is overarmed and peace is underfunded». Det å bygge og hegne om fred og fredelige samfunn er en forutsetning for utvikling. Bærekraftsmål 16 må derfor gis ekstra stor betydning i arbeidet med å realisere bærekraftsmålene.

IKFF foreslår derfor at Stortingets Utenriks- og forsvarskomité igjen blir delt i to. Dette for at militære spørsmål ikke skal overskygge muligheten til å føre en uavhengig utenrikspolitikk i overensstemmelse med Norges tradisjonelle rolle som et lite, fredselskende land med tiltro til at medlemskapet i og støtten til FN vil være vår største investering i både nasjonal og global rettferdighet og fred.

IKFF vil videre anmode om at Komiteen ber Regjeringen vurdere å:

 • Flytte mer ressurser fra det militæret til å møte folks basisbehov.
 • Opprette et eget fredsdepartement som kan arbeide tverrdepartementalt for å hjelpe Regjeringen til en sterkere vektlegging bl.a av matsikkerhet og miljøsikkerhet, av å forebygge bruk av vold og av opplæring på ulike nivå basert på prinsippene for fredskultur og ikkevoldstenkning.
 • Inkludere Forsvarets miljø-og klimaforringende effekt i sine miljøregnskap, inklusive både den forurensning som skapes gjennom USA og NATOs tilstedeværelse i Norge og det Norge forurenser og ødelegger gjennom deltakelse i militære operasjoner og kriger ute.
 • Se på miljø- og klimaskadene ved norsk militærindustri, ikke minst med hensyn til bruk av naturressurser og energi til produksjon, testing, lagring og bruk.
 • Arbeide for nedrustning, ikke minst atomnedrustning, og ratifisere FNs traktat om atomvåpen.
 • Arbeide for norsk militær alliansefrihet.
 • Fremme nordisk samarbeid og tillitskapende relasjoner til samtlige naboland, inklusive Russland.
 • Arbeide for å dempe spenningen mellom Vesten og Russland bl.a. ved å ikke etablere NATO- eller amerikanske baser på norsk jord.
 • Ikke akseptere atomvåpen på norsk jord verken i freds- eller krigstid.
 • Gi sterk økonomisk støtte til langsiktig, humanistisk, forebyggende arbeid i skolen, på universitet, i institusjoner og i frivillige organisasjoner både i Norge og internasjonalt slik at grunnlaget for fred og rettferdighet blir mer solid. Derved vil man kunne unngå å måtte bruke uforholdsmessig mye ressurser på å avhjelpe kriser, nød og migrasjonsstrømmer som oppstår fordi dette grunnleggende arbeidet har sviktet. Dette bør også medføre en betydelig større satsing på FNs særorganisasjoner, som UNESCO, FAO, ILO og WHO
 • Gi betydelig økning av støtten til norske fredsorganisasjoner og deres arbeid både i Norge og internasjonalt, herunder også beholde tilskuddsordningen Opplysningsarbeid for fred (kap 118.71 og 164.72), som allerede understreket av Norges Fredsråd.

Last ned IKFFs høringsuttalelse til Utenriks- og forsvarskomiteen her.

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *