Norges vilje og evne til å håndheve folkeretten

Utenriksminister
Anniken Huitfeldt
Utenriksdepartementet
0032 Oslo Oslo, 24. juni 2022

48 organisasjoner med opprop om det palestinske sivilsamfunnet.

Norges vilje og evne til å håndheve folkeretten

Utenriksministeren har flere ganger uttrykt bekymring over at handlingsrommet for det palestinske sivilsamfunnet blir stadig mer begrenset. Likevel er det grunn til å kreve at Norge viser større vilje og evne til å håndheve folkeretten og FN-resolusjoner. Utenriksministeren
sier at det viktigste framover er å bidra til at det palestinske sivilsamfunnet får fortsette arbeidet sitt 1  Samtidig blir palestinerne kontinuerlig fratatt jord til fordel for de israelske folkerettsstridige bosettingene, de er uten bevegelsesfrihet og selvbestemmelse, de blir utsatt for kollektiv straff, utenomrettslige drap, tortur og vilkårlig fengsling uten lov og dom.
Vi som har signert dette oppropet, tar opp forhold som utgjør alvorlige brudd på folkeretten, humanitærretten og menneskerettighetene.

Det palestinske sivilsamfunnet er i henhold til
internasjonale konvensjoner og menneskerettighetserklæringer beskyttet av grunnleggende rettigheter til fri bevegelse, organisasjons-, forsamlings- og ytringsfrihet, og kunne arbeide for at menneskerettighetene blir ivaretatt. Norge er i henhold til internasjonale konvensjoner
forpliktet til å ansvarliggjøre brudd på disse rettighetene 2
.

Vi ber den norske regjeringen respektere internasjonal rett ved å sette handling bak ord ved å:
• Kreve at Israel umiddelbart fjerner terrorstemplingen av seks palestinske
menneskerettighetsorganisasjoner og slutter å true, trakassere og kriminalisere palestinske organisasjoner.
• Ta initiativ til at det blir iverksatt konkrete tiltak for å stoppe Israels tvangsflytting av om lag 1.200 palestinere og riving av et ti-talls landsbyer i Masafer Yatta, noe som vil være den største tvangsflyttingen på over 50 år.
• Som medlem av FNs sikkerhetsråd, må Norge kreve at Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 av 2016 følges opp med målrettede tiltak. Resolusjonen bekrefter at de israelske bosettingene utgjør et åpenbart brudd på folkeretten, og krever at Israel umiddelbart og fullstendig avslutter all bosettingsaktivitet. 3

Regjeringens beslutning om å merke varer fra de israelske bosettingene er et steg i riktig retning, og må følges opp med et lovforbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på
folkeretten og menneskerettighetene i okkuperte områder.


1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar_tid/id2915883/
2 FNs Generalforsamling vedtok 16.12.2021 resolusjonen A/Res/74/146
3 https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf

Forsvar Folkeretten
Postboks 155 Sentrum, 4001 Stavanger
Bankkontonummer 9686.05.04763
E-post: kmb@ebtas.no – mobil 908 73 793

Bakgrunn
Israels terrorlisting av seks anerkjente palestinske rettighetsorganisasjoner
Det israelske forsvarsdepartementet erklærte19. oktober 2021 seks fremtredende palestinske menneskerettsorganisasjoner for å være terrororganisasjoner. De berørte organisasjonene, Addameer, Al-Haq, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees,
Bisan Center for Research and Development og Union of Palestinian Women Committees, er alle internasjonalt anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner som mottar betydelige bistandsmidler fra europeiske land, også Norge. Disse seks organisasjonene forsvarer
rettighetene til fengslede barn, rettighetene til palestinere som blir fordrevet, og dokumenterer krigsforbrytelser overfor internasjonale domstoler. Flere har rådgivende status overfor FNs organer og har mottatt internasjonale priser for sitt menneskerettsarbeid. Angrepet på de seks
organisasjonene blir sett på som en betydelig opptrapping av angrepene på dem som kritiserer Israels okkupasjons- og undertrykkelsespolitikk.
Siden 19. oktober har utenriksministeren flere ganger uttalt: Vi er svært bekymret over den israelske beslutningen om å terrorliste seks palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner. Det hviler på israelske myndigheter å dokumentere anklagene. Om det ikke fremkommer tilstrekkelig dokumentasjon som underbygger anklagene, vil vi be om at beslutningen blir omgjort. Vi har også tett og fortløpende kontakt med FN og andre givere.

Det har nå gått åtte måneder uten at israelske myndigheter har framskaffet bevis.
Terrorlistingen har allerede fått store konsekvenser for arbeidet til organisasjonene. Dette fører til et svekket sivilsamfunn, og det blir vanskeligere å opprettholde bistand til Palestina.
Israels opptreden er i strid med FN-resolusjon A/Res/74/146 som pålegger alle land å beskytte menneskerettighetsforkjempere – et vedtak som Norge har spilt en avgjørende rolle i å arbeide fram.
I rapport av 7. juni viser FNs uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjon for det okkuperte palestinske territoriet til uttalelsen fra FNs høykommissær for menneskerettigheter
at terrorstemplingen var basert på vage og udokumenterte grunner 4

Vi forventer at Norge tar konsekvensene av Israels manglende vilje til å legge fram holdbare bevis, og ber Israel umiddelbart omgjøre terrorstemplingen.
Masafer Yatta – den største tvangsflyttingen på over 50 år.
Israels høyesterett avgjorde 4. mai 2022 at det israelske militæret skal få bygge skytebane i deler av Masafer Yatta på den sørlige delen av Vestbredden. Med dette har israelske myndigheter godkjent den største tvangsflyttingen på over 50 år: Om lag 1.200 palestinere,
derav 500 barn, skal tvangsflyttes og et ti-talls landsbyer rives.

4 https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/commission-inquiry-occupied-palestinian-territory-including-east-jerusalem

På møte i FNs sikkerhetsråd 22. mars uttrykte Norge bekymring for Israels planer om å rive de palestinske landsbyene i Masafer Yatta for å etablere et militært treningsområde, og oppfordret Israel til å droppe planene 5

FN advarer om at tvangsflyttingen vil være et alvorlig brudd på folkeretten. Vi ber regjeringen om å ta initiativ til at det blir iverksatt konkrete tiltak for å stoppe Israels tvangsflytting.
Etter snart seks år er FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2334 fortsatt ikke implementert. Israel kontrollerer i dag hele området mellom Middelhavet og Jordanelven, og 700.000 israelske borgere bor i de folkerettsstridige bosettingene på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. De beslaglegger 42 prosent av Vestbredden og beveger seg fritt i de okkuperte områdene. Fem millioner palestinere lever under israelsk militær okkupasjon. Israelsk sivil
lov gjelder for bosetterne, mens israelsk militær lov gjelder for palestinerne. Flere rapporter
har i det siste året dokumentert at Israels systematiske og omfattende
menneskerettighetsbrudd innebærer apartheid 6

Den 24. oktober 2021 la israelske myndigheter ut på anbud byggingen av mer enn 1.300 bosettingsenheter på okkupert palestinsk territorium, inkludert i Givat Hamatos i Øst-Jerusalem. Utenriksministeren uttalte da: Jeg er dypt bekymret for planer om ytterligere utvidelser av de israelske bosettingene på Vestbredden. Jeg oppfordrer israelske myndigheter
til å reversere denne beslutningen og stanse bosettingsaktivitetene på okkupert område.
12.mai i år ble det kjent at israelske myndigheter har framskyndet bygging av mer enn 4.400 nye boliger til israelske bosettere på Vestbredden.
Som medlem av FNs sikkerhetsråd, må Norge kreve at Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 følges opp med målrettede tiltak. Regjeringens beslutning om å merke varer fra de israelske
bosettingene er et steg i riktig retning, og må følges opp med et lovforbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettighetene i okkuperte områder.
Ukentlige rapporter fra Palestinan Centre for Human Rights (PCHR)
Hver uke rapporterer PCHR om drap, angrep og kollektiv avstraffelse av palestinere på okkupert jord. Hittil i år, per 1. juni 7 har israelske okkupasjonsstyrker (IOF):

• drept 53 palestinere, derav 42 sivile. 12 av dem var barn, fem var kvinner (en var journalist) og tre av dem ble myrdet. I disse angrepene ble 841 såret, inkludert 84 barn, fire kvinner, og 19 journalister – alle på Vestbredden med unntatt av ni som var fiskere på Gazastripen.

5 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/2022_uke12/id2906713/

6 https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc4987-report-special-rapporteur- situation-human-rights-palestinian

7 https://pchrgaza.org/en/israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-weekly-update-26-may-01-june-2022/

• gjort 76 familier husløse: Etter at IOF rev 73 hus og 16 boligtelt mistet 441 personer, inkludert 89 kvinner og 208 barn, sine hjem. IOF rev også 47 andre sivile strukturer, jevnet ut 246 000 kvm land og leverte 96 meldinger om riving, konstruksjonsstans og evakuering.
• etablert 1.709 midlertidige militære sjekkpunkter og arresterte 101 palestinere ved disse sjekkpunktene.
• gjennomført 3.577 inngrep på Vestbredden, inkludert det okkuperte Øst-Jerusalem, hvor 2.495 palestinere ble arrestert, derav 249 barn og 17 kvinner. IOF gjennomførte også 16 begrensede inngrep og arresterte 52 palestinere på den østlige Gazastripen.
Så langt i år har israelske bosettere utført 140 angrep på palestinere og deres eiendommer på Vestbredden. Per 18. mai sitter 160 palestinske barn i administrativ forvaring i israelske fengsler.8 

Siden år 2000 har mer enn 12.000 palestinske barn blitt fengslet.
Vi ber om et møte med utenriksministeren for å høre hvordan regjeringen vil følge opp våre krav.
Vennlig hilsen på vegne av Forsvar folkeretten
Kjell M. Brygfjeld/s                          Berit Aaker/s
Initiativtaker Forsvar folkeretten og advokat Koordinator
Tilsluttet:
Attac Norge/Hege Skarrud
AUF/Astrid Willa Eide Hoem
BDS Norge/Lars Gule
Biskopen i Oslo/Kari Veiteberg
Changemaker/Naja Amanda Lynge
Møretrø
EL & IT Forbundet/Jan Olav Andersen
Fagforbundet/Mette Nord
Fagforbundet TeoLOgene/Thore Wiig
Andersen
Fagforbundet Ung/Victoria De Oliveira
Fellesforbundet Ung/Daniel Brandsrød
Fellesforbundet avd 747 Unionen
Fagforening/Jorge Dahl
Fellesorganisasjonen/Mimmi Kvisvik
Fellesutvalget for Palestina/Kirsti Næss
Handel og Kontor i Norge Christopher
Beckham
ICJ-Norge/Terje Einarsen
Industri Energi/Frode Alfheim
8 https://www.addameer.org/statistics

Internasjonal Kvinneliga for Fred og
Frihet/Åse Møller-Hansen

KFUK-KFUM Global/Fredrik Glad-
Gjernes

Kvekersamfunnet i Norge/Hanne
Hognestad
Latin-Amerikagruppene i Norge/Larissa
Avelar

LO i Bergen og omland/Fauzia Hussain-
Wiik

LO i Oslo/Ingunn Gjerstad
LO i Trondheim/John-Peder Denstad
Miljøpartiet De Grønne/Une Bastholm
Nablusforeningen/Øyvind Kirkhus
Norges kristelige studentforbund/Eilif
Tanberg
Norsk Folkehjelp/Henriette Westhrin
Norsk Nærings- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbund/Anne Berit
Aker Hansen

Forsvar Folkeretten
Postboks 155 Sentrum, 4001 Stavanger
Bankkontonummer 9686.05.04763
E-post: kmb@ebtas.no – mobil 908 73 793

Palestinakomiteen i Norge/Line Khateeb
Palestinske barn i israelske fengsler/Kristin
Eskeland
Press – Redd Barna Ungdom/Isaac Elstad
Røssnes
Rettspolitisk forening/Petter Dines Olsen
Rød Ungdom/Alberte T. Bekkhus
Rødt/Bjørnar Moxnes
Sabeel Kairos Norge/Gro Wernø
Studentenes og Akademikernes
Internasjonale Hjelpefond/Hector Ulloa
Senterungdommen ved Torleik Svelle
Ship to Gaza Norway/Torstein Dahle

Skolenes Landsforbund/Mette J. Walker
Sosialistisk Ungdom/Synnøve K. Snyen
Sosialistisk Venstreparti/Kirsti Bergstø
Unge Sentrum/Simen Bondevik
Unge Venstre/Ane Breivik
Vennskap Jeriko-Lærdal/Anna J. Avdem
Vennskap Tromsø-Gaza/Inger H.Trandem
Vennskapsforeningen Nes-Jayyous/ Trond
Pedersen

Vennskapsforeningen Sarpsborg-
Betlehem/Fredrik Lied

Kopi til:
Stortingets utenriks- og forsvarskomite
Norges FN-ambassadør Mona Juul

 

Last ned oppropet her: 

20220624 Til uternriksminister Anniken Huitfeldt. Opprop fra 48 organisasjoner om det palestinske sivilsamfunnet

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *