IKFF samlet til nordisk møte i Oslo 1-2 februar vedtok å sende følgende resolusjon om flyktningpolitikken til Nordisk Råd, Nordisk ministerråd og regjeringene i Norden

 

Syriske og irakiske flyktninger ankommer den greske øya Lesbos

De siste årene har vi sett en stadig strengere flyktningpolitikk i Norden. Vi har sett familier bli splittet, enslige flyktningbarn er blitt sendt tilbake med fare for sine liv, og vi har sett en økt rasisme og fremmedfiendlighet mot dem som mest trenger vår hjelp og solidaritet. Det er på høy tid at våre nordiske land minnes sin historie og står opp for en human flyktningpolitikk. Derfor oppfordrer Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) nå våre regjeringer, Nordisk ministerråd og Nordisk Råd om å respektere menneskerettighetene og – med særlig vekt på asylretten og barnekonvensjonen –   å arbeide for en human flyktningpolitikk.

IKFF i de nordiske landene er seksjoner i den internasjonale organisasjonen Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF). Fra WILPF ble grunnlagt i 1915 har vi kjempet for fred, frihet og feminisme. Vi har stått opp for en verden der kvinner blir sett som aktører med makt over sine liv, har innflytelse på de politiske arenaene, en verden der kvinners rettigheter blir respektert. I disse hundre årene har verden opplevd to verdenskriger, utallige frihetsbevegelser og flere atomvåpenkriser. Vi har sett hvordan våre nordiske land har gått fra å være fattige utviklingsland til verdensledende velferdsstater. Før var det Norden mennesker emigrerte fra, mest av økonomiske grunner. I dag er vi mottaksland for våre medmennesker som flykter fra krig, konflikt, undertrykkelse og klimakrise. Flukt er ikke et nytt fenomen, og dét er heller ikke en human flyktningpolitikk. La oss lære av historien og ta dette med inn i en framtid for en nordisk flyktningpolitikk som vi kan være stolte over.

Den 1-2 februar 2020 møttes rundt 40 kvinneaktivister fra Norge, Sverige, Danmark og Finland i Oslo til et nordisk fredsmøte. Som naboer har vi en delt historie og felles utfordringer for framtiden. For å møte disse utfordringene, må vi samarbeide over nasjonsgrensene, og dette gjelder ikke bare sivilsamfunnet, men også våre regjeringer.

Vi krever at de nordiske landene går sammen og tar stilling for medmenneskelighet, både i ord og i handling.

I 2018 var 70.8 millioner mennesker på flukt. Det er de høyeste tallene etter at FN’s flyktningorgan ( UNHCR) begynte å samle statistikk for over 70 år siden. Annenhver flyktning er et barn. En flukt innebærer alltid stor risiko og av og til livsfare. FN registrerer at omkring seks personer  på flukt døde hver dag i Middelhavet i 2018. Kvinner og barn er særlig utsatte, og mange  vitner om seksuell vold, seksuell trakassering og å ha blitt tvunget til prostitusjon.

Norden  må nå ta ansvar for sine medborgere, innbefattet de kvinner som har begått lovbrudd og vært tilknyttet terrororganisasjoner. Vi oppfordrer våre regjeringer til å ta hjem nordiske medborgere som har vært knyttet til terrorvirksomhet og stille dem for retten her. Vi krever at våre regjeringer legger barnets beste til grunn og snarest mulig tar  tar hjem  de nordiske barna og deres foreldre som er i flyktningleirene. Arvesynd tilhører historien – barn skal ikke  straffes for foreldrenes misgjerninger.

Vi i Norden har et felles ansvar for å gi disse barna trygghet og sikkerhet, noe som er regulert i barnekonvensjonen.

Vi ber nå  om at våre regjeringer, Nordisk ministerråd og Nordisk råd  i fellesskap for alvor begynner å diskutere de flyktningpolitiske spørsmålene. I tider med opprustning, økte globale spenninger  og en økologisk krise  kommer flere mennesker til å bli tvunget på flukt. Vi trenger å arbeide sammen for at de grunnleggende årsakene til krig opphører, noe vi gjør gjennom dialog, samarbeid og nedrustning. Vi skal møte våre medmennesker med humanisme og respekt for menneskerettighetene.

IKFF i Norden vil arbeide for å følge opp resolusjonen fra WILPFs verdenskongress 2018 i Ghana, som blant annet vektlegger migranters rett til å reise trygt.

Vi oppfordrer våre regjeringer til å

  • se koblingen mellom klimakrise og mennesker på flukt i verden, og den innvirkning en økt militarisering har på miljøet
  • ta i mot flere flyktninger og asylsøkere, og gjøre familiegjenforening lettere
  • ta imot de som akkurat nå befinner seg i flykningleirer i Hellas og gi dem et anstendig liv hos oss
  • skape nye trygge veier for mennesker som  søker asyl. Middelhavet skal ikke være en gravplass.

 

Vedtatt  på IKFF’s nordiske møte i Oslo 2.februar 2020.

På vegne av deltakerne

Kari Nes
styremedlem IKFF Norge

Share →

One Response to INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET OPPFORDRER TIL EN HUMAN FLYKTNINGPOLITIKK I NORDEN

  1. Jorunn Karin Berg sier:

    Takk Kari ,resolusjonen gir et godt bilde av organisasjons holdning og evne til se sammenhengen mellom klimakrise,krig ,flukt og menneskelig lidelse .Vil dele dette videre ! Markering i Byparken her i byen på lørdag ,» Evakuer barna fra Morialeiren NÅ !» arr.er RØDT .Mange organisasjoner har tilsluttet seg oppfordringen .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *