KRIG KOSTER OSS JORDEN · GDAMS-ERKLÆRING 2024

GDAMS = Globale aksjonsdager mot militære utgifter – 12. april til 15. mai 2024

Menneskeheten står ved et veiskille hvor politiske beslutninger om forsvarsbudsjetter vil avgjøre kursen videre for de mange krisene vi er omgitt av.

Krig og væpnet konflikt ødelegger flere regioner i verden. Globale militærutgifter har økt med 19 prosent mellom 2013 og 2022 ifølge SIPRI-tall, og har økt hvert år siden 2015. Likevel, fra Gaza til Ukraina, den demokratiske republikken Kongo, Sudan, Myanmar eller Manipur, har ikke dette bidratt til å løse vedvarende konflikter, heller ikke til å redusere globale spenninger. I stedet har økte militærutgifter og mer militarisme bare økt hindringene for global fred og samarbeid. Økte temperaturer endrer klimaet på en dyp og ekstrem måte. Millioner av mennesker opplever allerede nå katastrofale konsekvenser av klimaendringer og miljøødeleggelser, ytterligere forsterket av voldelig konflikt. Vi må handle nå!  Endrede vær- og klimamønstre har direkte innvirkning på om territorier kan forbli beboelige og på fremtiden for anstendige og bærekraftige levekår for alle.

 

Verden står ved et geopolitisk veiskille, selv om vi beveger oss bort fra perioden etter den kalde krigen og inn i en ny tid med multipolaritet og likevel med en urovekkende økning i globale lederes avhengighet av militære løsninger. Nå blir økt satsing på militæret pekt på som nødvendig for å opprettholde alle sikkerhetsaspekter. Samtidig har det vokst frem et stort nettverk av mektige globale interesser, ledet av noen få overnasjonale private aktører som kontrollerer selskaper og påvirker regjeringer på en veldig udemokratisk måte, et globalt maktnettverk som inkluderer og binder sammen militære og fossile energibedrifter. Et nettverk der militarisering ikke bare forårsaker døden til hundretusener, men også blir indirekte ansvarlig for miljøkatastrofer gjennom fossilindustrien og rovdrift på ressurser. Et nettverk som jobber direkte og indirekte, for å forhindre tiltak som kan lindre både den globale miljøkrisen og lidelsene til millioner av mennesker. Et nettverk som ikke viker unna for å høste profitt fra våpensalg til folkemordaktører, som vi ser i den militære støtten som blir gitt Israel for at de skal kunne fortsette sine nådeløse angrep på Gaza. Vi må sikre demokratisk makt over hele kloden.

Militære utgifter gir ikke bare næring til kriger og væpnede konflikter rundt om i verden, det tar også ressurser som trengs til å håndtere klimaendringer, investere i global rettferdighet (inkludert FNs bærekraftsmål), og fremme fredelig konflikttransformasjon og nedrustning. Militærsektoren er blant verdens største forbrukere av drivstoff, og står for 5,5 prosent av globale utslipp, mens bruken av kjemikalier forurenser naturen rundt militærbaser og forgifter det i generasjoner. Fortsatt bruk av miner og klaseammunisjon og konvensjonelle våpen, gjør land ubeboelig i generasjoner. Det militære valget koster oss jorden. 

Vi er bevisst på at utfordringene menneskeheten nå står overfor (kriger og konflikter, klimakrise, sosial krise, demokratikrise, pandemier, avskoging, tap av biologisk mangfold og mange flere) er globale og grenseoverskridende. Disse utfordringene krever en felles og koordinert innsats som bare kan oppnås ved å bygge nye allianser mellom et bredt spekter av aktører – fra sivilsamfunn til internasjonale institusjoner, stater, selskaper og folk – for å finansiere og skape rettferdighet, fred og rettighet for planeten.Sammen må vi presse på for felles og kollektiv sikkerhet, basert på tillitsbygging, samarbeid og solidaritet. Å kutte i militærutgiftene er et nødvendig første skritt og det beste valget for å bygge fred og skape en bærekraftig verden med verdighet for alle. 

For dette formål       

  • oppfordrer vi regjeringer til å redusere militærutgifter og i stedet gripe tak i presserende globale utfordringer som trenger alle tilgjengelige ressurser. Vi må fordømme presset fra de skjulte interessene og det militærindustrielle komplekset.  
  • Vi oppfordrer til reell innsats for global nedrustning, stans av våpenhandel og stans av våpenforsendelser til land i konflikt. Det er på tide at FNs hovedforsamling forplikter seg til en dato og struktur for en fjerde spesialsesjon om nedrustning, og merker seg at den siste sesjonen var for 36 år siden og at stater har forsømt sitt ansvar og sin plikt til å etterstrebe nedrustning gjennom FNs rammeverk. 
  • Vi oppfordrer regjeringer til å prioritere rettferdighet fremfor å jakte på profitt fra våpenhandel. Spesielt oppfordrer vi de til å slutte å levere våpen til/kjøpe våpen fra Israel og til å bruke alle eksisterende midler for å fremme en våpenhvile og en slutt på folkemordet i Gaza. 
  •  Vi oppfordrer til en åpen og aktiv diskusjon om nye og inkluderende internasjonale og regionale sikkerhetsarkitekturer basert på ideen om felles sikkerhet og FNs generalsekretær António Guterres’ New Agenda for Peace. Fra Gaza til Sudan til Myanmar kan ikke konflikter løses med militære midler. Vi ber om en global våpenhvile; fredens logikk må seire over krigens logikk. 
  • Vi etterlyser en ny geopolitikk som legger bak seg kriger og vold, og skaper strukturer for et globalt styresett bygget på samarbeid og dialog. En ny postvoldelig æra må blomstre, basert på fredskultur, feministiske prinsipper og dialogbasert konfliktløsning. 
  • Vi oppfordrer regjeringer til å handle nå. En reell avkarboniseringsplan er presserende nødvendig. Vi fordømmer også de store fossilindustriselskapene som har kapret og overstyrer verdens regjeringer. 
  • Vi oppfordrer sivilsamfunnet på tvers av lokale, nasjonale, regionale og internasjonale nivå til å gå sammen i kampanjen for å bekjempe den økende trenden med militært forbruk, og styrke den globale bevegelsen for fred og rettferdighet, og utfordre beslutningstakere som prøver å rettferdiggjøre en evig militarisering ved å peke på vår sikkerhet. 

15 April 2024 by Russell Whiting

les mer her på hjemmesiden til kampanjen: 

Homepage

 

 

 

 

 

 

 

Statement in English:

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *