Intervju med Norges fredsminister
H. Ekehaug – desember ’23

Det må vera like høg prioritet å førebu oss. på fred som å førebu oss på krig. Kvar enkelt av oss må øva på fred i det små og kvardagslege, slik siste fredsminister påpeika.

  • Korleis definerer du fred?

-Fred er ikkje berre mangel på krig eller mangel på fysisk vald! Fred er å kjenna seg

trygg, akseptert og ha ei kjensle av å høyra til! Slik sett er det i grunnen mange som lever i

ufred, sjølv her i landet. Dersom born veks opp med fred i heim, skule og nærmiljø, så vil

kvar enkelt ha ein innebygd fredsminister.

  • Kva er konflikt?

-Konflikt i seg sjølv er ikkje negativt, men ei kjelde til læring og utvikling som startar med å

kjenna eit ubehag. Dersom me medvitslaust blandar saman sak og person går det mot

sorg og smerte.

  • Korleis øva på fred i konfliktar?

-Me må vera medviten på våre eigne kjensler og gje plass til andre sine kjensler.

Våga det usikre og sårbare, som er naudsynt for å setja sunne grenser for oss sjølve. Å

møta andre sine grenser er sårbart og kanskje skamfullt, dette må me våga å stå i

og ikkje skulda på den andre for å ha grenser. Her er utfordringa å visa empati og

aksept både for den andre og seg sjølv. Å lytta med interesse og medkjensle for

den andre, sjølv om me er ueinige eller det den andre seier er beint fram feil, er

naudsynt for å koma til ein stad der me ser etter løysingane. Først adressera begge sine

kjensler og behov, deretter saka og løysingane. Då kan konflikt føra oss til

kreativitet og fellesskap. 

  • Kva konkrete tiltak skal du i gang med?

-Lokalt vil eg byggja vidare på det som er bra. ‘Trygg start’ er eit opplegg

jordmortenesta i Øygarden kommune tilbyr for vordane og nybakte foreldre. Det er eit for

trongt nålauga for å få tilgang på dette tilbodet. Eg vil i første omgang leggja til rette

for at alle foreldre kan få ein ‘Trygg start’. Deretter gje tilsvrande

tilbod for alle, fordi det handlar om korleis vera menneske i relasjonar.   

Internasjonalt vil eg senda alle statsleiarar på tilsvarande kurs! 

  • Kva film har inspirert deg i det siste?

-Deeyah Khan sin dokumentar – ‘I møte med fienden’ der ho viser interesse for

menneske bak meiningane til folk som meiner at ho ikkje har livets rett.

Her kan du laste intervjuet ned som pdf: 

Helga_Ekehaug

 

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *