Den 8. januar 2023 – og på tilgrensende dager – blir Yemanedagen markert flere steder i Norge. Les mer om markeringene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stord, Stavanger, Hamar og Oslo.

Yemane Teferi fra Eritrea har gitt dagen navn. Som ungdom på 1970-tallet bistod Yemane en eritreisk frigjøringsbevegelse. Da han ble avslørt, måtte han rømme. Natt til 8.januar 2016 døde Yemane Teferi på asylmottak på Bømlo etter 24 år i asylmottak i Sverige og Norge.  I de sju årene som er gått etter at Yemane Teferi døde, er 8. januar blitt en dag hvor mange – fra ulike miljø og på tvers av politiske og livssynsmessige skillelinjer – går sammen for å kreve endringer i dagens strenge regelverk i asyl-og flyktningpolitikken.

Initiativgruppen for markering av Yemanedagen 2023 kommer fra organisasjonene Rettferdighet i asylpolitikken (RiA), Mennesker i Limbo (MiL), organisasjonen Awa United, Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF) og Norge Kristne Råd. Arrangementene de forskjellige steder støttes fra ulike organisasjonar, fra LO, Norsk Folkehjelp til Kirkens Bymisjon og bispedømmer rundt om i landet.

Ureturnbare er mennesker uten menneskerettigheter. I Norge er det nå mellom 1500 og 2000 lengeværende ureturnerbare flyktninger, av disse er 600 -700 registrert.  Grunnleggende behov som et sted å bo, klær og medisiner blir ikke ivaretatt. De har ikke rett til arbeid, til skole og utdanning eller til å motta ordinær helsehjelp. Politikerne har over mange år strammet inn på grunnleggende basisytelser for denne gruppen, men lengeværende asylsøkere velger å bli, heller enn å returnere til hjemlandet. De blir i Norge fordi de opplever det som alt for farlig å dra tilbake.  Rapporter fra mange ulike instanser har over lang tid dokumentert hvordan mangel på elementære menneskerettigheter slår inn i gruppen papirløse, gravide får ikke den hjelp gravide skal ha, mange opplever sult og sykdom. Mange lever i skjul, på andres nåde, blir utnyttet. Ureturnerbare har bare rett til akutt helsehjelp – flere ganger har behandling først kommet i gang når det var for sent, med døden som følge. Elementære menneskerettigheter gjelder ikke for gruppen ureturnerbare. Solbergregjeringens engangsløsning for eldre ureturnerbare flyktninger var for snever, den omfattet for få og hadde for strenge kriterier (bl.a. måtte varighet på opphold i Norge være minst 16 år). Av de ca 150 som søkte, fikk 24 varig opphold, 83 fikk avslag, 66 fikk opphold, men 43 av disse kun begrenset opphold. En etiopisk kvinne manglet fem dager på å innfri kravet om 16 års botid, og ble utestengt fra ordningen.

Høsten 2022 kommer det signaler fra fylke og kommuner som kan gi håp om noen forandringer i ureturnerbare flyktninger sin livssituasjon.

Oslo kommune skal for første gang ta ansvar for helsetilbudet til personer uten oppholdstillatelse. Det kommer fram i budsjettavtalen byrådspartiene Ap, SV og MDG har inngått med Rødt for 2023. Leder Linnea Näsholm ved helsesenteret for papirløse i Oslo sier vedtaket er historisk i menneskerettslig sammenheng, og at det virkelig store i denne saken er at offentlige myndigheter erkjenner ansvaret for helsen til alle i byen.

Fylkestinget i Vestland har slått fast (29.09.22) at papirløse flyktninger i Norge ikke har tilgang til grunnleggende menneskerettigheter. Nå skal en arbeidsgruppe skaffe fram oversikt over de papirløses situasjon i fylket (frist mars 2023) bl.a. når det gjelder busstilbud, tann- og folkehelsetilbud, og tilbud i den videregående skolen

I Trondheim har kommunen fått ja fra statsforvalter til, i særskilte tilfelle, å tildele ureturnerbare kommunal bolig. Er det som nå skjer i Oslo, Trondheim og Vestland første steg for å gi papirløse elementære menneskerettigheter?

Markeringene av Yemanedagen rundt om i landet vil vektlegge den uholdbare situasjonen som gruppen ureturnerbare lever under i Norge i dag, og kreve endring i den innstramming som har skjedde i asyl-og flyktningpolitikken siden tidlig på 2000-tallet.

Dette er sentrale krav til flyktningpolitikken for markering av Yemanedagen 2023 : 

 • Engangsløsningen må evalueres og utvides. Engangsløsningen for eldre ureturnerbare asylsøkere må evalueres, den må utvides for å komme til rette med de sakene som har fått en urimelig behandling.
 • En ny varig løsning. En ny varig løsning for lengeværende og ureturnerbare asylsøkere må vedtas med 5 års grense og være uavhengig av alder.
 • Rett til grunnleggende menneskerettigheter. Til engangsløsningen er utvidet og en ny varig løsning er på plass, må asylsøkere som ikke har fått rett til opphold, gis elementære rettigheter på linje med andre mennesker i samfunnet.
 • La de iranske kvinnene få bli. Iranske kvinner som har rømt fra tvang og flyktet til Norge, lever i frykt for å bli tvangsreturnert fordi de har fått avslag på sine søknader. Organisasjonen Awa United har tatt deres sak til Stortinget og ber statsminister og stortingspresident om hjelp, så de iranske kvinnene får varig opphold i Norge.
 • En human flyktningpolitikk må sikre: Lik behandling av ulike grupper asylsøkere. Rettighetene til barn på flukt. Enklere og billigere familiegjenforening for flyktninger. Redusert bruk av begrensede oppholdstillatelser. At Norge følger FNs anbefalinger og tolkning av Flyktningkonvensjonen.

For mer informasjon kontakt:

Tor B.Jørgensen tlf.91645326        Audgunn Oltedal tlf.92450454                 

biskoptorb@gmail.com                   audgunno@gmail.com

 

Markering av Yemanedagen i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stord, Stavanger, Hamar og Oslo.

Tromsø

Her blir Yemanedagen markert søndag 8.januar kl 14-15.30 i Tromsø Domkyrkje.

Tema:

Kyrkjeasylantane i Finnsnes kyrkje kan no gå ut av kyrkja etter åtte år! Det er vi glade for. Men korleis er situasjonen for uretunerbare asylsøkarar i Norge i dag? Kva må gjerast for å betre forholda for dei som er uretunerbare?

Medverkande:

Besøk frå Finnsnes (representantar frå støttegruppa og/eller kyrkjeasylantane).

Innlegg ved biskop Olav Øygard og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Begge var svært opptatte av at kyrkjeasylantane måtte få opphaldsløyve, og begge er frå kvar sin ståstad opptatt av at vi som samfunn må finne løysingar som tar vare på menneskeverdet for uretunerbare asylsøkarar.  

Orientering om situasjonen for papirlause, med vekt på lokale forhold, ved Hanne Beate Stenvaag (støttegruppa i Tromsø for kyrkjeasylantane).

Opplesing og musikk ved unge frå det internasjonale miljøet i Tromsø og organist i Grønnåsen Anni-Mari Pelli.

Kaffe og tid for spørsmål og samtale.

Ansvarleg: IKFF Troms, Støttekomiteen i Tromsø for kirkeasylanter

For meir informasjon kontakt

Jorid Hjulstad Juntilla 48157179

jorid@junttila.com

Plakat Yemane-dagen Tromsø 2023

 

Trondheim

Søndag 8. januar markeres Yemanedagen med bønn i Trondheim.  I Forum for diakoni er Yemanedagen løftet frem, med positiv respons, og det er laget en egen forbønn som leses på gudstjenster i Trondheim.
 
Mandag 9. januar blir det fakkeltog  fra Nidarosdomens port. Oppmøte kl. 16.00, avmarsj kl. 16.15. LO i Trondheim stiller med fakler. Fakketoget starter med en kort appell av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF Trondheim). Fakkeltoget går ned Munkegata med stopp utenfor Rådhuset, der det blir appell av en representant fra LO i Trondheim. Fakkeltoget går videre bort Thomas Angels gate og opp til Vår Frue Kirke.
 
Samme ettermiddag fortsetter markeringen med et gratis arrangement i Vår Frue kirke, fra klokken 17.00–18.30.Program:
• Dr. Bekken åpner med minikonsert på harmonica
• Video, der mennesker i limbo forteller
• Gruppen Nostalgi spiller. Jens Rohloff på Gitar, Kareem Alshofi på tromme, Shams Jaabary, sang, og Samer Zarka på Oud.

• Biskop Herborg Finnset holder en kort tale.
• Svartlamon Damekor.
• Varaordordfører Mona Berger holder en kort tale
• Mennesker i limbo presenterer en appell, som skal sendes til politikerne på Stortinget. Det blir også gitt informasjon om hva organisasjonen Mennesker i limbo representerer.
• June Sommer Strask avslutter med en joik
 
Visste du at det bor ca 70 mennesker i limbo på asylmottak i Trondheim? På landsbasis er det flere hundre. Dette er mennesker i limbo, uten muligheter til å leve sine liv. De har ikke rett til legehjelp, de får ikke arbeidstillatelse, ingen norskopplæring og de lever på under 2000 NOK pr. måned. Mange har levd i limbo mellom 10 og 20 år!
 
Yemanedagen(e) i Trondheim er arrangert av: LO I Trondheim, SV, Nidaros bispedømmeråd, Kirkelig fellesråd Trondheim, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF Trondheim) og Mennesker i Limbo.

Lenke Trdevents:

https://trdevents.no/event/sta-opp-for-mennesker-i-limbo

Lenke IKFF i Trondheim: https://www.facebook.com/events/1361703271300521?ref=newsfeed

For mer informasjon kontakt

Berit Rusten, tlf:93229162

beritrusten@gmail.com

 

Bergen

I Bergen blir det møte og fakkelmarkering med appeller på Torgalmenningen søndag 8. januar kl.16.00-17.00.

Viktig bakgrunn for markering av Yemanedagen i Bergen er vedtaket som fylkestinget i Vestland gjorde 29.09.22. Her ble det slått fast at papirløse flyktninger i Norge ikke har tilgang til grunnleggende menneskerettigheter. Nå skal en arbeidsgruppe skaffe fram oversikt over de papirløses situasjon i fylket (frist mars 2023) bl.a. når det gjelder busstilbud, tann- og folkehelsetilbud, og tilbud i den videregående skolen.

Ansvarlig for arrangementet: IKFF avdeling Bergen

For mer informasjon kontakt

Annelise Berger tlf: 47258655

anneliseberger@gmail.com

 

Stord

På Stord blir Yemanedagen markert med foredrag 6. januar kl.9. 00 på Stord Folkehøgskule.

Håkon Frode Særsten har foredraget. Tema er flyktningsituasjonen, med fokus på Yemanedagen og Awa United sitt arbeid for iranske kvinner som har søkt om opphold i Norge.

Yemanedagen blir og markert i gudstenester 8. januar.

På Stord er organisasjonen Awa United etablert. Organisasjonen jobber for at 27 år gamle Awa Rahimpour fra Iran skal få varig opphold i landet. Det er i dag 23 iranske kvinner som har fått avslag på sine søknader. Awa United kjemper for at disse skal få varig opphold.  De har rømt fra tvang og flyktet fra Iran til Norge, og lever nå i frykt for å bli tvangsreturnert. Viktig sak for Awa United er også at de iranske kvinnene som bor på mottak og ikke har fått sine saker vurdert, også får varig opphold. I Stortinget har nå stortingsrepresentanter levert inn et dok 8 forslag som blir fremmet i Stortinget om varig opphold for iranske kvinner som har søkt asyl i Norge.

I desember 2022 vedtok Stord kommunestyre at de iranske kvinnene som har fått avslag på sine søknader, bør få sine saker vurdert på nytt.

https://framtida.no/2021/03/08/awa-fra-iran-undertrykt-og-trakassert-heile-livet?fbclid=IwAR2-zLZdJxlL3I_kxYWBdZ1HdkxyHgTL0HbgafBAewcoBSvtKcLGS7Ch9J0

https://www.awaunited.com/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086628661733

Ansvarlig: Awa United

For mer informasjon kontakt

Håkon Frode Særsten tlf 90064375

 haafro@gmail.com

 

Stavanger

Søndag 8. januar 2023 kl 15 på Arneageren i Stavanger.

Program:

Tale og appeller ved

Kian Reme, prest og AP-politiker
Stig Heskestad, psykiater
James Gabriel Lado – selv lengeværende ureturnerbar – forteller i samtale med Lene Høigård, leder i RIA Rettferdighet i asylpolitikken 
Musikkinnslag ved SJOKK sosialistisk kor

Hovedansvarlig for arrangementet er RIA Rettferdighet i asylpolitikken

Disse har sluttet seg til:

 • Antirasistisk Front
 • Biskop Anne Lise Ådnøy
 • Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)
 • Kvekerne i Stavanger
 • LO Stavanger og omegn
 • Rogaland Rød Ungdom
 • Rogaland SV
 • Stavanger Arbeiderparti
 • Stavanger INP Industri- og næringspartiet
 • Stavanger KrFU
 • Stavanger Rød Ungdom

For mer informasjon kontakt

Lene Høigård, tlf 90837240

lene.hoigard@gmail.com

 

Hamar

Hovedtema er den uholdbare situasjonen som gruppa ureturnerbare lever under i Norge i dag, og hva som kan gjøres for å endre situasjonen.

Lørdag 7. januar. kl 13.00: Utendørs arrangement i Hamar sentrum, i gågata ved Triangelen. Biskop emeritus Tor B. Jørgensen fra Mennesker i Limbo holder hovedappellen. Intervju med Daniel Fikre Tekle fra Etiopia/Hamar som tidligere i flere år levde som papirløs.  Kulturelle innslag. Politikere er invitert.

Etter markeringen inviteres alle til mingling, varmt drikke og en kort film om Yemane i Hamar frivilligsentral, Torggt.73 (like ved Triangelen).

Ansvarlig: Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), avdeling Innlandet.

Søndag 8. januar kl 11: Markering av Yemanedagen i gudstjenesten Hamar domkirke og i flere andre kirker og forsamlinger i Hamar, Stange og Ringsaker.  

For mer informasjon kontakt

Kari Nes tlf. 95779402
kar-nes@online.no

 

Oslo

Program i kulturkirken Jakob 8. januar kl.15.30-17.00

Tema: Hva må nå skje for å bedre situasjonen for ureturnerbare?

Rune Berglund Steen leser egen tekst om Yemane Teferi (fra boka Solidaritet nå). Musikeren og forfatteren Gjermund Kolltveit deltar. Forfatteren Simon Stranger leser egne tekster. Appell ved Anne-May Grasaas, fungerande biskop i Oslo.  Nasim Alimoradi, Trude Hellesøy og Tor B. Jørgensen i Mennesker i Limbo gir fakta om situasjonen for for papirløse.

Panelsamtale om hva som må gjøres for å bedre situasjonen fore ureturnerbare.  Gunnar Stålsett (biskop emeritus), Arne Viste (menneskerettsforkjemper) og Jon Ole Martinsen (NOAS) utfordrer politikerne Marianne Borgen, ordførar i Oslo, Camilla Sørensen Eidsvold, varafylkesordfører i Viken, Astrid Hoem, leder i AUF, Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt, Dag-Inge Ulstein, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, og Grete Wold, stortingsrepresentant for SV.

Arrangører: Mennesker i Limbo (MiL), Norges Kristne Råd (NKR), Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF Oslo-Viken). Markeringen av Yemanedagen i Oslo støttes av Oslo Bispedømme, Kirkens Bymisjon, Norsk folkehjelp, Refugees Welcome Norway, Kristent interkulturelt Arbeid (KIA Norge).

For mer informasjon kontakt

Tor B.Jørgensen tlf.91645326

biskoptorb@gmail.com

plakat Oslo

YEMANEDAGEN 2023 løpeseddel Oslo

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *