Uttalelse fra IKFFs landsmøte 2019

Vedtak 6 (organisasjonsvedtak): IKFFs landsmøte støtter initiativet fra IKFF Bergen om motstand mot anløp av atomubåter i norske farvann, og vil slutte seg til kampanjen.

Det har vært en betydelig økning i antall anløp av allierte militære reaktordrevne fartøy til norske farvann. Statens Strålevern skriver at denne økningen medfører en økt risiko for at Norge kan bli berørt av en større eller mindre hendelse i et reaktordrevet fartøy.

IKFF er spesielt opptatt av militarismens konsekvenser for miljø i arbeidet sitt. Gjennom vårt årelange arbeid mot atomvåpen, og spesielt uranvåpen og utarmet uran er vi blitt spesielt oppmerksomme på spørsmål knyttet til stråling. Vi krevet at Norge undertegner FNs atomvåpenforbud – og vil bidra til å høyne bevisstheten om at atomvåpenland er avhengige av atomkraftverk for å produsere det spaltbare materiale som trenges i atomvåpen.

I årene 2019 til 2021 skal Universitetet i Bergen (UiB) ta en ledende global rolle med å engasjere og inspirere partnere i arbeidet med bærekraftige hav og spesielt promotere FNs bærekraftsmål 14 om «liv under vann». Faren for stråleforurensning henger tett sammen med vern av liv under vann.

FNs bærekraftsmål nr. 17 har tittelen «Samarbeid for å nå målene». Vi håper på et bredt samarbeid for å minske strålefaren i norske fjorder – og norske farvann generelt. 

Vi oppfordrer politiske partier til å stille seg bak kravet om atomubåt-frie norske fjorder og farvann.

Kilder/bakgrunnsinformasjon: 

https://www.nrk.no/finnmark/fordobling-av-allierte-atomubater-utenfor-norge-1.14246044 

* Som Statens Strålevern skriver i sin rapport 2018/10: Anløp av allierte reaktordrevne fartøy til Norge Det har vært en betydelig økning i antall anløp av allierte militære reaktordrevne fartøy til norske farvann. Fra 10-15 anløp i året for noen år siden, mottar Norge nå 30-40 anløp i året av franske, britiske og amerikanske reaktordrevne ubåter. Disse anløpene har tidligere for det meste vært til Haakonsvern orlogsstasjon utenfor Bergen, men i økende grad mottar Norge nå anløp til farvann i Nord-Norge. Det siste året har det vært betydelig flere anløp til farvann utenfor Tromsø enn til Haakonsvern. Forsvaret arbeider med å etablere en ny havn for anløp av reaktordrevne fartøy i nord. Økningen i anløpene til Norge medfører en økt risiko for at Norge kan bli berørt av en større eller mindre hendelse i et reaktordrevet fartøy. Grunnstøting, kollisjon, lekkasje, brann eller alvorlig reaktorhavari vil kreve håndtering fra norske myndigheter. 

https://www.dsa.no/publikasjon/straalevernrapport-2018-10-endringer-i-trusselbildet.pdf 

** FN-traktaten forbyr utvikling, prøvesprengning, produksjon, besittelse, lagring, overføring, bruk og trussel om bruk av atomvåpen. Den forbyr også statspartene fra å bistå, oppmuntre eller påvirke noen til å  delta i militære forberedelser og planlegging av bruk av atomvåpen, finansiering av atomvåpens utvikling og fremstilling, eller å tillate transitt av atomvåpen gjennom territorial hav eller luftrom. 

http://www.icannorway.no/fnsatomvapenforbud/hvatraktatengjor/#.XHrVAlNKjMU 

*** FN har gitt Universitetet i Bergen (UiB) en ledende rolle i arbeidet med å fremme bærekraftsmålene. Universitetet et valgt ut som et av 17 universiteter i verden som skal bidra til økt kunnskap og engasjement om FNs bærekraftsmål.

https://www.fn.no/Nyheter/Norsk-universitet-tar-ledende-rolle-med-aa-fremme-FNs-baerekraftsmaal 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *