Representantforslag om helsehjelp til papirløse migranter i Norge

Representantforslag 79 S (2021–2022) fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Grete Wold og  Kari Elisabeth Kaski    Dokument 8:79 S (2021-2022) 

Høringssvar fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)

Oslo, 28. februar 2022

Forslaget innebærer at lengeværende ureturnerbare asylsøkere og andre papirløse migranter som oppholder seg i Norge får tilgang til helsehjelp i kommunene de bor i. Det tas også høyde for tilgang til spesialisthelsetjenester.

Internasjonal Kvinneliga for Fred of Frihet (IKFF) har de seneste årene arbeidet med tematikken trygt opphold og gode tjenester til lengeværende ureturnerbare. Mange av disse menneskene har vært lenge i Norge, og kan ikke bli ikke returnert. Det er mange årsaker til det. Det er blitt tydeligere i Europa at staten må finne løsninger for opphold og tjenester for mennesker som ikke kan returneres. Engangsløsningen som har vært iversatt omfatter bare en liten del av de lengeværende ureturnerbare. Det haster med løsninger for bedre tjenester for de som ikke har vært omfattet av engangsløsningen. Et amnesti som omfatter langt flere vil være det vi ser for oss. Mens vi venter på en slik løsning, er det viktig at et bedre tjenestetilbud blir gitt. Vi støtter forslaget om bedre helsetjenester for de lengeværende ureturnerbare. Alle som bor i Norge bør ha mulighet til sikre liv og helse gjennom tilgang til forsvarlige helsetjeneste, Vi vil også understreke viktigheten av å gi et godt føde- og barselstilbud, og mor-barn helsehjelp. Norge har stått i bresjen for at slik helsehjelp skal være tilgjengelig i land vi samarbeider med, og det er viktig at en slik helsehjelp også omfatter ureturnerbare. I tillegg ser vi at bruk av alternative mottaksplasser for de lengeværende vil gi disse mulighet til å bli bosatt i kommuner og ikke i mottak, og gjennom dette også få en bedre mulighet for tilgang til helsetjenester.

IKFF støtter forslaget fra de tre forslagstillerne:

  1. Stortinget ber regjeringen endre § 5 bokstav a i forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket, slik at de som allerede er i landet, får primærhelsetjenester på linje med andre borgere
  2. Stortinget ber regjeringen opprette en finansieringsordning for behandlere, slik at disse kan få refundert utgifter og medisiner gitt til pasienter utenfor folketrygden, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige forslag for å sikre dette.
  3. Stortinget ber regjeringen sikre at personer uten fast opphold i riket gis tilgang til fastlegeordningen.

Berit Aasen, IKFF

PDF: IKFF høringssvar

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *