Landsmøte-uttalelse: Denne våren skal Stortinget behandle avtalen om sikkerhetspolitisk samarbeid mellom USA og Norge, som åpner for etablering av amerikanske baser på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund.

Norsk suverenitet og selvråderett. Den utvidede baseavtalen er i strid med norsk praksis om å ikke ha utenlandske styrker stasjonert på norsk jord i fredstid. Etter § 25 i Grunnloven skal Norges regjering ha øverste befaling over forsvarsmakten i eget land. Norge skal ikke gi fra seg innsyn og kommandomyndighet over militær virksomhet til andre land.

Det er et åpent spørsmål om det er USA eller Norge som tar kommandoen i en tilspisset situasjon og om det skal brukes bomber eller diplomati. Her er det på sin plass å minne om at NATO har vedtatt førstebruk av atomvåpen. Norge kan ikke kontrollere amerikanske fartøyer og kan dermed ikke vite om de fører atomvåpen. Tilleggsavtalen hevder at den norske atomvåpenpolitikken ligger fast og understreker at alt skal skje med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige prinsipper. Men det står også at norske hensyn vil tilsidesettes dersom amerikanske operative behov anses som viktigere. Amerikansk militær effektivitet vil altså kunne trumfe norsk suverenitet.

Gjennom avtalen blir Norge trukket sterkere inn i en geopolitisk strid mellom to stormakter. Konfliktnivået mellom USA og Russland er for tiden kritisk høyt, og amerikanske baser øker faren for konfrontasjoner og krig på norsk territorium. Dette styrker ikke norsk sikkerhet. Samtidig som IKFF fordømmer Russlands invasjon av Ukraina, ser vi invasjonen som en konsekvens av USA sin militære opptrapping langs russiske grenser i Europa, ikke minst i Ukraina. USA og Russland ser på hverandre som en fiende og eksistensiell trussel. Russland fører nå en folkerettsstridig og inhuman krig som kunne vært unngått, for å sikre en buffer mellom seg og NATO med USA i spissen. I stedet for å bli en forlenget arm for USA i Europa, må Norge arbeide for lavspenning og udelt sikkerhet for hele Europa.

Felles globale utfordringer trenger økt internasjonalt samarbeid, ikke økt rivalisering. Verden står ovenfor kriser, som krever at alle land, også «fiender» samarbeider. Klimatoppmøtet i Glasgow, krevde at alle land ta ansvar for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Vi vet at krig og stor militær aktivitet forsterker klimakrisen. Etablering av fire amerikanske baser med kampfly og bombefly på stadige tokt vil øke innenlandske og globale CO2 utslipp.

Vi må følge FN i vår sameksistens med andre land. Det burde være et tankekors at FNs ordinære budsjett bare er 0,4 prosent av NATO-landenes militære budsjett. USA har store innenrikspolitiske problemer med økt fattigdom og mye sosial uro. Vi må støtte amerikansk fredsbevegelse og forslag i kongressen om betydelige kutt i militærbudsjettet for å styrke helse- og velferdssektorene og bekjempe klimakrisen.  Vi må støtte kreftene som vil omprioritere midler fra militærbudsjett til FNs bærekraftmål og det grønne skiftet. Samarbeid, diplomati og nedrustning er i tråd med FN-pakten. Det er dette som er sikkerhetspolitikk i vår tid, for mennesker, klima og miljø. 

Vi ber Stortinget si nei til samarbeidsavtalen med USA.

IKFFs landsmøte 3. april 2022.   Åse Møller-Hansen/ Redaksjonskomiteen

 

Tagged with →  
Share →

One Response to IKFF ber Stortinget si klart nei til tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA.

  1. Raymond Marthinsen sier:

    En veldig god uttalelse fra IKFF, støttes 100 % !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *