Ill: Stine Marie Vørner. Foto: MartynSmith via Flickr

Høring i Utenriks- og forsvarskomiteen om Prop.89 L og Prop.90 S (2021-2022)

Den norske seksjonen for Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) oppfordrer Stortinget til å avvise avtalen

  • fordi den setter norsk base-, atomvåpen- og klasevåpenpolitikk i spill

Avtalen er rent bilateral. Den er ikke en del av norsk medlemskap og forutsetter dermed ikke medlemskap i NATO. Den forutsetter heller ikke at avgjørelser tatt i medhold av avtalen, må vike til fordel for avgjørelser tatt i NATO.

Regjeringen understreker at avtalen gir USA videre fullmakter enn tidligere avtaler inngått i ly av NATO-medlemskapet. Den vurderingen deler IKFF.  Dette er en viktig grunn til ikke å ratifisere avtalen.

Men IKFF deler ikke troen på at avtalen er en garantist mot brudd på norsk lov, base- atomvåpen- og klasevåpenpolitikk, Til det er selve avtaleteksten for selvmotsigende.

Alle forsikringer om respekt for norske lover, politikk og internasjonale avtaler blir tilsidesatt av bestemmelser som gir USA uhindret tilgang (jf artiklene III og IV), det uforbeholdne forbudet mot norsk kontroll av USAs utstyr (jf artikkel XI) og den klare avvisningen av ankemuligheter (jf artikkel XXIX).

Dermed gis amerikanske militærstrategiske hensyn konsekvent forrang framfor norske lover og internasjonale forpliktelser.

Det er ikke usannsynlig at det i framtiden kan være stort sprik mellom vurderinger fra USA og de vurderingene Norge og andre NATO-medlemsstater legger til grunn. For eksempel har Norge og mange andre NATO-land, i motsetning til USA, ratifisert FNs klasevåpenkonvensjon. Det er dessverre heller ikke helt  utenkelig at Norge og andre NATO-land vil være imot bruk av atomvåpen i europeiske områder, mens USA vil kunne finne det militærstrategisk nødvendig. Da har Norge i henhold til avtalen ingen mulighet til å ikke etterkomme amerikanske ønsker.

  • fordi den avgir myndighet til USA til å utøve strafferettslig jurisdiksjon i Norge

Norsk førsterett til å utøve strafferettslig jurisdiksjon overfor medlemmer av amerikanske styrker og deres medfølgende, som har begått straffbare ikke-tjenestlige handlinger, er i artikkel XII overdratt til USA. I tillegg er det USA som skal avgjøre hvilke handlinger som er tjenestlige, og hvilke handlinger som er ikke-tjenestlige. Norske myndigheter må bare akseptere, fordi artikkel XXIX knesetter forbud mot å bruke tredjepart som ankeinstans.

  • fordi den avgir norsk sjølråderett over deler av norsk territorium

Artiklene VI og XI gir amerikanske styrker rett til å treffe tiltak  for å gjenopprette orden, for å beskytte amerikanske styrker, for å sikre fri forflytning av styrker og alle slags fartøyer og bruk, drift, forsvar av og kontroll over omforente områder.

I artikkel VI er det nedfelt at «i ekstraordinære tilfeller…..kan amerikanske styrker treffe nødvendige og forholdsmessige tiltak for å opprettholde eller gjenopprette sikkerhet, forsvar av og gjennomføring av amerikanske styrkers operasjoner.»

Sett i lys av manglende norsk vetorett, fraværende ankemulighet og alle pålegg om uhindret adgang, er myndighetsoverdragelsen omfattende.

  • fordi norsk ratifikasjon binder norske regjeringer for sterkt i minst 10 år

Ratifisering av denne avtalen innebærer at norske regjeringer i en periode på minst 10 år fram i tid frasier seg muligheten til å drive en selvstendig forsvarspolitikk fordi de er bundet på hender og føtter i forhold til valg av forsvarspolitiske tiltak og alliansepartnere, dersom amerikansk politikk skulle utvikle seg tvert mot norske interesser og forsvarsbehov.

  • fordi norsk ratifikasjon kan gjøre Norge til en krigsskueplass

Ut fra analyse av dagens situasjon, er det uansvarlig å inngå en avtale som øker USAs maktposisjon på norsk territorium , og som kan medføre at Norge blir en krigsskueplass mellom stormaktene USA og Russland. Begge er stormakter som til stadighet bruker agressiv krigføring i tredjeland når de føler sine interesser truet.

  • fordi det er stor fare for verdenskrig

Verdenssituasjonen er ekstremt spent idet Stortinget skal fatte sin beslutning. Her i landet er offentligheten mest opptatt av den grusomme russiske krigen i Ukraina, men det er mange land som er i krig eller borgerkrig, der også de tre stormaktene USA, Russland og Kina har betydelige militære og økonomiske interesser. USAs invitasjon til Norge om inngåelse av en ren bilateral avtale er et ledd i USAs internasjonale stormaktsstrategi, som har bidratt sterkt til å øke spenningen i verden. Et NEI fra Stortinget til ratifikasjon, vil være et bidrag til å dempe spenningen – som truer alle  og alt som lever her på jord!

IKFF tilrår på bakgrunn av dette at Stortinget stemmer nei til de to framlagte proposisjonene.

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *