Ill fra 100 gute Gründe gegen Atomkraft

 

 

 

 

 

 

 

Landsmøte-uttalelse fra IKFF

IKFF har hele tiden etter den store FN-konferansen om fredelig bruk av atomenergi i Genève i 1955, stått fast på sine kunnskapsbaserte standpunkter som de fremmet den gang:
• Atomkraft er utgått på dato.
• Solenergi vil bli dominerende som energikilde mot slutten av 1900.
• Så lenge atomvåpen og testing eksisterer, er enhver atomreaktor en enorm risiko.
• De militære autoriteter fra alle land vet at det oppstår nok fisjonsmateriale til å skape store lagre av atomvåpen fra hver eneste reaktor.
• Bare en brøkdel av det intellektuelle arbeidet som har vært brukt på å utvikle atomenergi ville løst verdens energiproblemer.

Den siste tids debatt og hendelser understreker dette. Hele kjeden fra gruvedrift på uran og thorium til avfallet fra kjernekraftverkene har enorme miljøkonsekvenser under normal drift; forbruk av vann og kjemikalier, transport innen land og over landegrenser, utslipp til luft og vann både av radioaktive og andre stoffer og problemer med å finne endelige lagringssteder for alt det radioaktive avfallet.

Kjernekraft har de siste årene blitt foreslått som en av løsningene på klimakrisen: «CO2 -fri kraftproduksjon». Da ser en bare isolert på selve reaktordriften, tar ikke hensyn til alt som skjer før og etter energiproduksjonen. Kjernekraftverk tåler ikke de klimaendringen vi allerede opplever; varmere, våtere og villere vær som vil øke i årene som kommer. For høy temperatur på kjølevann har allerede forårsaket driftsstans for flere kraftverk. Kjernekraftverk kan heller ikke konkurrere med alternative energikilder med hensyn til byggetid og kostnader.
Pandemien har også vært en ekstra utfordring for kjernekraftindustrien. Reparasjoner og kontroller har blitt utsatt på grunn av mangel på friske spesialarbeidere. Dette har ført til økt utrygghet. Moderne kjernekraftreaktorer er bygget for å tåle flystyrt, men ikke bomber og raketter. Kjernereaktorer er dessuten avhengig av pålitelig tilførsel av vann, strøm og uthvilte spesialutdanna operatører. Mangel på vann og strøm kan føre til nedsmelting av reaktorkjernen slik som i Tsjernobyl og Fukushima.
Ved kjernereaktorene er det lager med brukt brensel som ligger til avkjøling før det transporteres til nye lager, deponi eller reprosesseringsanlegg. Det brukte brenselet representerer en stor risiko om kjøling svikter. Transportene foregår med tog og bil på det vanlige tog- og veinettet. Blir noe av dette truffet av krigshandlinger kan det føre til store utslipp av radioaktive stoff.
Konklusjonen vår er fortsatt: Menneskene mestrer ikke den farlige kjernekraftteknologien.

IKFFs landsmøte 3. april 2022. Åse Juveli Berg/ Redaksjonskomiteen

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *